Besluitenlijst collegevergadering 4 april 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2023

Akkoord

2. Collegevoorstel straatnamen verzetsmensen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vervangen van de straatnaamborden van 28 straten vernoemd naar verzetsmensen in de gemeente Oldambt. De nieuwe borden worden voorzien van een ondertitel.
  2. Er mee in te stemmen dat de kosten voor deze borden € 8.000 zijn en dat deze kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien incidenteel.

3. Ontwerp bestemmingsplan Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten

Het college besluit:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten vast te stellen.
  2. De planologische procedure te vervolgen door het ontwerpbestemmingsplan te publiceren en ter inzage te leggen.

4. Raadsvoorstel beleidsplan toezicht en handhaving Wmo/Jeugdwet 2023-2028

Het college besluit:
Het raadsvoorstel met onderstaande beslispunt en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

  1. In te stemmen met het beleidsplan als kader voor het uitvoeren van toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
  2. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving Wmo/Jeugd 2023-2028.

5. Subsidieregeling constructieve maatregelen 

Het college besluit:

  1. De subsidieregeling constructieve maatregelen blok B vast te stellen
  2. De brief aan de raad hierover vast te stellen
  3. In te stemmen met de brief voor eigenaren