Besluitenlijst collegevergadering 5 december 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2023

Akkoord

2. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan

Het college besluit: 

 1. De planschadeverhaalsovereenkomst te ondertekenen. 
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Polderweg 25 Oostwold vast te stellen. 
 3. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen voor het eventueel indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad

3. Implementatie Hinderapp

Het college besluit: 

 1. Deel te nemen aan de Hinderapp voor een periode van 3 jaar. 
 2. De kosten zijnde € 2.431,33 per jaar (ex BTW) te dekken uit de post “Wet Milieubeheer – overige uitgaven”

4. Actualisatie APV gemeente Oldambt 2024

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. De raad besluit tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2024 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Ledenraadpleging Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025

Het college besluit:
1.    Een positieve stem uit te brengen op het onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025.

6. Pilot VVE Thuis door Stichting Peuterwerk

Het college besluit: 
Stichting Peuterwerk de opdracht te geven om een pilot te starten waarbij er twee peuteropvang locaties Voor- en Vroegschoolse Educatie Thuis (VVE Thuis) gaan aanbieden aan ouders en peuters (2,5 tot 4 jaar). De pilot start in 2024 en loopt een halfjaar.

7. Verzoek digitale vervanging diverse series archiefbescheiden binnen de gemeente Oldambt en de daartoe behorende handboeken vast te stellen

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de digitale vervanging van diverse series archiefbescheiden binnen de gemeente Oldambt en daartoe de volgende handboeken vast te stellen: 
  - Digitaliseringsplan historisch archief 
  - Handboek vervanging bouwvergunningen 1906 – 2010 en omgevingsvergunningen bouwen 2010 – 2021 
  - Handboek digitale vervanging archiefbescheiden cliëntendossiers WMO en W&I 
  - Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Zaaksysteem Handboek digitale vervanging serie permanent te bewaren archiefbescheiden 2010 – 2021 
 2. De gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief over uw besluit te informeren.

8. Ontwerpbestemmingsplan 'Herziening Blauwestad 2022' in procedure brengen

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Blauwestad 2023’; 
 2. De nota overleg en inspraak vast te stellen; 
 3. Bijgevoegde raadsbrief te verzenden

9. VTH Beleidsplan

Het college besluit (12-9):

 1. Stelt het nieuwe VTH beleidsplan 2024-2026 vast
 2. Neem kennis van het Jaarverslag VTH 2021-2022 en Uitvoeringsprogramma 2023-2024
 3. Besluit de raad middels een raadsbrief in kennis te stellen van het nieuwe VTH beleidsplan 2024-2026 Jaarverslag VTH 2021-2022 en Uitvoeringsprogramma 2023-2024 en deze stukken als bijlage bij de raadsbrief te voegen.