Besluitenlijst collegevergadering 7 februari 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering college 31 januari 2023

Akkoord

2. De benoeming van nieuwe leden centraal stembureau voor gemeenteraadsverkiezingen

Het college besluit:
de hierna genoemde personen te benoemen als leden van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Oldambt voor de periode tot 1 januari 2026:
lid, tevens plaatsvervangend voorzitter:
mevrouw B.P. Aukema;
leden:
de heer J. van der Meer;
de heer G. Heiminge;
mevrouw H.J. Bijl;
plaatsvervangende leden:
de heer J. Bottema;
de heer A.H. Saman;
mevrouw J. van der Veen.

3. De organisatie van de gecombineerde verkiezingen van de leden van provinciale staten Groningen en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s op 15 maart 2023

Het college besluit:

 1. voor de verkiezingsdag op 15 maart 2023 zesentwintig stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst;
 2. één gemeentelijk stembureau in te stellen dat als zodanig optreedt voor de verkiezing van de leden van provinciale staten Groningen en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s;
 3. de zitting van het gemeentelijk stembureau vanaf 09.00 uur te laten plaatsvinden op donderdag 16 maart 2023 op het Werkplein, Garst 1 in Winschoten;
 4. de medewerkers van bureau verkiezingen aan te wijzen om namens hen tijdig voor elke verkiezing:
  a. de leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden te benoemen;
  b. de leden van het gemeentelijk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden te benoemen;
  c. ambtenaren van de gemeente Oldambt aan te wijzen die de leden van het gemeentelijk stembureau bij hun werkzaamheden bijstaan;
  d. personen te benoemen die de leden van het gemeentelijk stembureau bij hun werkzaamheden bijstaan.

4. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2022.
 2.  Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief en deze naar de leden van de raad te sturen.
 3. De ontvangen gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 1.459.000 in de jaarrekening 2022 te reserveren en door te schuiven naar het begrotingsjaar 2023.