Besluitenlijst collegevergadering 7 november 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober

Akkoord

2. Mandaatregeling Groningenveld

Het college besluit:

 1. De mandaatregeling Groningenveld vast te stellen

3. Vaststellen van het normenkader 2023

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het normenkader 2023.
 2. Het normenkader 2023 naar de raad te verzenden ter kennisname.

4. Ambitiedocument Sportvoorzieningen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Het Ambitiedocument Sportvoorzieningen als uitgangspuntennotitie vast te stellen.
 2. De beleidskaders sportvoorzieningen als uitgangspunt voor de verdere bespreking voor verzelfstandiging van verenigingen te hanteren.
 3. De harmonisatie sportvoorzieningen buitensportverenigingen conform uitgangspunten Ambitiedocument vanaf 1-1-2024 verder uit te werken en realiseren per 1-1-2025.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Plan van Aanpak Versterkingsopgave Oldambt 2024

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Het Plan van Aanpak Versterking Oldambt 2024 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de voortgang in de versterking en de bredere aardbevingsopgave in Oldambt.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Collegevoorstel inzake vaststelling SBI-aanvraag project Molenbastion Bad Nieuweschans

Het college besluit:

 1. De aanvraag voor de SBI voor het project ‘Molenbastion’ vast te stellen.
 2. Bijgevoegde brief te verzenden.

7. SPUK GALA plan van aanpak

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het plan van aanpak SPUK GALA 
 2. Deze namens het college te laten ondertekenen door wethouder Erich Wünker.
  Waarmee het college besluit: 
 3. In te stemmen met de voorgestelde nieuwe interventies en activiteiten: • Vitaliteitscampus • Dorpsanalyse gezondheid (breed) • JOGG • Volwassenenfonds Sport en Cultuur • Goud Vereg • Eén tegen Eenzaamheid (verplicht) • Ketenaanpakken o Valpreventie o GLI (uitbreiden) o Kinder-GLI o Welzijn op Recept (uitbreiden) o Kansrijke Start (uitbreiden) 
 4. Voor de duur van SPUK GALA met het Alfa College de Vitaliteitscampus in Oldambt te ontwikkelen gedurende de looptijd van SPUK GALA. 
 5. Namens het college wethouder Erich Wünker op 21 september 2023, tijdens de Nationale Sportweek, de intentieverklaring hiervoor te laten ondertekenen.
 6. Ketenregisseurs aan te stellen voor de ketenaanpakken Valpreventie en Welzijn op Recept (overige zijn ingevuld) uit de middelen die hiervoor vanuit GALA beschikbaar zijn. 
 7. Vanuit Sportakkoordmiddelen deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en te verkennen hoe dit meerjarig kan worden gecofinancierd.