Besluitenlijst collegevergadering van 14 februari 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 7 februari

Akkoord

2. Vereniging Brandwacht Winschoten

Het college besluit:

 1. de Vereniging Brandwacht Winschoten een subsidie te verstrekken van € 5.000,- voor de open dag op 1 juli 2023;
 2. het bedrag van € 5.000,- ten laste te brengen van het budget culturele en recreatieve activiteiten (6530015/4420000).

3. Op-StapBus en Automaatje

Het college besluit:

 1. Toepassing te geven aan de hardheidsclausule conform artikel 21 van de Algemene subsidieverordening.
 2. Stichting Op-StapBus voor het jaar 2023 een subsidie toe te kennen van € 2.500,- voor Automaatje.
 3. Stichting Op-Stapbus voor het jaar 2023 een subsidie toe te kennen van € 4.000,- met als doel om met uitstapjes bij te dragen aan de zelfredzaamheid van ouderen.
 4. Het bedrag van € 6.500,- ten laste te brengen van het budget WMO (6660000/4420000).

4. Aanpassing ZIN en PGB tarieven hulp bij het huishouden per 1 januari 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aanpassen van de ZIN en PGB tarieven huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning;
 2. Akkoord te gaan met het wijzigen van artikel 3.5 van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018;
 3. Kennis te nemen van het voornemen om de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2017, het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018 en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2021 in het eerste kwartaal van 2023 te herzien en daarna de aangepaste stukken voor te leggen aan het college en de gemeenteraad.

5. Definitief besluit opvang Oekraïners in Bad Nieuweschans

Het college besluit:
in te stemmen met het opvangen van circa 10 Oekraïners in Bad Nieuweschans aan de Molenstraat 5 te Bad Nieuweschans.

6. Kaders en richting 3 fondsen

Het college besluit : (7 februari 2023)
Bijgaand raadsvoorstel aan te passen.
Het gewijzigde raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het fonds 'Verduurzaming' ad € 750.000 en de dotatie 2023 aan het fonds ‘Versterking ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken’ ad € 750.000 in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen bij (in de eerste plaats) de volgende doelgroepen:
  •    maatschappelijke organisaties
  •    cultuurinstellingen
  •    sportaanbieders
  •    lokale retail en daghoreca
  •    inwoners
 2. Voor dit doel een krediet beschikbaar te stellen ad € 1.500.000 en dit bedrag te dekken uit beide fondsen voor de bij 1. genoemde bedragen.
 3. De resterende middelen van het fonds ‘energiearmoede’ beschikbaar te houden voor financiële compensatie inzake energie-armoede inwoners.
 4. Voor het resterende saldo van het fonds ‘Versterking ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken’ de uitkomsten van de inventarisatie af te wachten en op een later moment nadere kaders te stellen en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.