Besluitenlijst Collegevergadering van 21 november 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2023

Akkoord

2. Vuurtonnen jaarwisseling 2023-2024

Het college besluit: 

  1. €4500,-- beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien ten behoeve van de aanschaf van 100 vuurtonnen.

3. Vaststellen ontwerp-bestemmingsplan 'Facetplan maatschappelijke voorzieningen'

Het college besluit: 

  1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan maatschappelijke voorzieningen’ vast te stellen; 
  2. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen voor het eventueel indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad.

4. Vaststelling subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen van eigenaar-bewoners

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met de voorgestelde subsidieregeling maatregelen energiebesparing en isolatie woningen van eigenaar-bewoners. 
  2. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde aanmeldformulier. 
  3. Mandaat te verlenen conform bijgevoegd mandaatbesluit. 
  4. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren.