Besluitenlijst collegevergadering van 6 juni 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2023

Akkoord

2. Verzoek uitbreiding zonnepark Eekerpolder

Het college besluit:
Akkoord te gaan met een uitbreiding van het zonnepark Eekerpolder met de percelen Scheemda I6 en I10.

3. Vaststellen Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Oldambt

Het college besluit:

 1. De Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Oldambt vast te stellen.

4. Vaststellen bestemmingsplan ‘Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Het bestemmingsplan ‘Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.02BP3008-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Wijziging GR Publiek Vervoer Groningen, jaarstukken 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer Groningen) en geen zienswijze in te dienen.
 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GR Publiek Vervoer.
 3. Kennis te nemen van het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze in te dienen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Koersdocument Sociaal Domein Oldambt 2023-2027

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. In te stemmen met de KoersSociaal Domein Oldambt en denkrichting van de nog resterende bezuinigingen Sociaal Domein.
 2. Het college te vragen twee keer per jaar de raad te infomeren middels een interactieve bijeenkomst over de voortgang van de reguliere uitvoering, projecten en programma’s, gebaseerd op de monitoringsgegevens van het sociaal domein.
  En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 3. Opdracht te geven voor een monitor Sociaal Domein: maak een brede monitor Sociaal Domein met financiële gegevens en de aanvragen per voorziening op basis van de monitor Jeugd.

7. Privacy protocol Lokaal Informatie Overleg, Ondermijningstafel

Het college besluit:
Het Privacy Protocol Bestuurlijke Aanpak Ondermijnende Criminaliteit Gemeente Oldambt, ten behoeve van het instellen van het Lokaal Informatieoverleg (LIO); vast te stellen.

8. Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De startnotitie Omgevingsvisie en masterplannen Oldambt 2024 vast te stellen;
 2. Een klankbordgroep Omgevingsvisie vanuit de raad in te stellen.
 3. en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

9. Aanvullend krediet uitbreiding de Campus te Winschoten

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Een _aanvullend investeringskrediet_van € 2.624.000,- inclusief BTW beschikbaar te stellen ter realisatie van de uitbreiding van de Campus te Winschoten;
 2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 151.755,- te dekken ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringsfonds.
  En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

10. Voorstel verlenging contract met Stichting Zonnebloem

Het college besluit: (30 mei 2023)

 1. In te stemmen met het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor drie jaar ingaande 12 juli 2023 voor het faciliteren van een Zonnebloemauto in Oost-Groningen;
 2. de portefeuillehouder WMO te machtigen de overeenkomst namens de gemeente te tekenen; 
 3. de kosten van € 3.380,- per jaar per jaar te dekken uit de reguliere begroting voor vervoersvoorzieningen WMO.