Besluitenlijst collegevergadering van 7 maart 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering college 21 februari 2023

Conform besloten

2. Beklemrechten aankopen

Het college besluit:

  1. Meiers van gemeentelijke percelen de mogelijkheid bieden om het beklemrecht aan te kopen.
  2. Dat er in deze gevallen van beklemrecht sprake is van een verkoop 1 op 1.
  3. Een aankoopprijs vast te stellen conform de grondprijzenbrief 2021, zijnde 50 maal de jaarlijkse huur, met een minimum van € 200,-.
  4. De meiers via bijgevoegde conceptbrieven te informeren.

3. Collegevoorstel overheveling Gezond in de Stad middelen

Het college besluit:

  1. Extra capaciteit beschikbaar te stellen om projecten uit te voeren om gezondheidsachterstanden en overgewicht terug te dringen.
  2. Deze kosten à € 80.000 te dekken door de Gezond in de Stad (GIDS) middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023.

4. Tekstuele aanpassing programma zon en wind 1.0

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:
het programma zon en wind 1.0 tekstueel te wijzigen in die zin dat de tekst in paragraaf 6.5 onder alinea ‘doorlopen fasen’ op de volgende manier wordt aangepast.
Om te komen tot een voldragen plan wordt een maatschappelijk afwegingsproces doorlopen. Elke fase gaat over in de volgende fase na een politiek besluit van de gemeenteraad het college.
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Uitwerking van de motie 91122 Huisvesten statushouders

Het college besluit:

In te stemmen met bijgaande raadsbrief inzake uitvoering motie 91122 Huisvesten statushouders

6. Coll inzake College voorstel mandatering ondertekenen intentieverklaring samenwerking waterrecreatie, provincie Groningen, Groninger Gemeenten, VGG, Waterschap Noorderzijlvest

Het college besluit:

  1. Instemmen met de inhoud van de intentieverklaring.
  2. Wethouder Erich Wünker machtigen om de intentieverklaring na-mens het college te ondertekenen (burgemeester).

7. Uitvoeringsprogramma jeugd 2023 en 2024 (college 21 februari 2023)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma jeugdhulp 2023 & 2024.
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te sturen.