Biomassa

De duurzaamheidsopgave in Nederland (maar ook in de rest van de wereld) is een flinke opgave. Reden voor ons om goed na te denken over hoe we samen de overstap kunnen maken naar duurzame vormen van energie. Met die gedachte in het achterhoofd is op 30 juli 2018 een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van een biomassa-installatie naast zwembad De Watertoren in Winschoten. Enkele weken daarvoor, op 2 juli 2018, was dezelfde vergunning al afgegeven voor MFC De Hardenberg in Finsterwolde. Met het afgeven van deze vergunningen waren we één van de eerste gemeenten in Nederland die overstapten op biomassa als duurzame energiebron.

Uitstoot te hoog

Na aanhoudende klachten van omwonenden, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau op 30 oktober 2019 onderzoek gedaan naar de uitstoot van de biomassa-installatie in Winschoten. Op 19 november brachten we de resultaten van dit onderzoek naar buiten: de uitstoot van enkele stoffen is boven de norm. Hieronder ziet u een overzicht van de stoffen die de uitstootnormen overschrijden, wat de norm is en welke hoeveelheid er is gemeten. Er zijn drie metingen uitgevoerd in twee ketels, dus in totaal zes metingen. De aangegeven gemeten hoeveelheid is een gemiddelde van de zes metingen.

 Stof

 Norm

 Gemeten hoeveelheid

 Koolmonoxide   

 682 mg nm3   

 9058 mg nm3

 (Fijn)stof

 40 mg nm3

 221 mg nm3

 Benzeen

 1 mg nm3

 25,8 mg nm3

 Aldehyden

 1 mg nm3

 11,3 mg nm3

Gevolgen

De metingen zijn uitgevoerd bij de installatie in Winschoten. Omdat er in Finsterwolde eenzelfde installatie staat, gaan we ervan uit dat de uitstoot van deze installatie hetzelfde is. Beide installaties zijn uitgeschakeld en de gebouwen worden weer verwarmd door middel van aardgas. Omdat we de eigenaar van de installaties een tweede kans moeten geven, zijn we meteen met hem in overleg gegaan. We hebben samen afgesproken dat hij een plan van aanpak zou maken om ervoor te zorgen dat de installaties wél aan de normen voldoen. Dat plan van aanpak was in februari 2020 klaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de uitvoering van het plan van aanpak uitgesteld. Inmiddels is bekend dat de eigenaar op 26, 27 en 28 augustus 2020 aan de slag gaat bij de installatie in Winschoten. De installatie in Finsterwolde wordt niet doorgemeten en dus ook niet aan gezet.

Nieuwe meting

We hebben met de eigenaar afgesproken dat de installatie in Winschoten weer aan gaat op 26, 27 en 28 augustus 2020. Op woensdag 26 augustus en donderdag 27 augustus wordt de installatie opnieuw ingeregeld en worden er, indien nodig, aanpassingen gedaan. Op vrijdag 28 augustus vindt er een nieuwe onafhankelijke meting plaats naar de uitstoot van de installatie. Dit gebeurt door het gecertificeerde bedrijf ELM (www.elmnederland.nl). Na deze meting gaat de installatie weer uit. We verwachten de resultaten enkele weken na de nieuwe meting. Mocht het zo zijn dat de meetbedrijven het niet eens worden over de uitkomsten, dan laten we nog een derde onafhankelijke meting uitvoeren om uitsluitsel te geven.

Opnieuw in gesprek met de raad

We zijn voortvarend aan de slag gegaan met het concreet maken van onze duurzame agenda. We willen als gemeente immers graag overstappen naar duurzame vormen van energie. Maar dat mag niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners. Zoals gezegd is er inmiddels meer bekend over biomassa-installaties. Dit stelt ons voor een lastig dilemma, omdat we (met de kennis van toen) een contract hebben afgesloten met de eigenaar voor een periode van 15 jaar. We gaan dit dilemma echter niet uit de weg, want we willen graag een politieke discussie voeren over de toekomst van biomassa in Oldambt. Die discussie vindt plaats tijdens een openbare commissie- en raadsvergadering.

Rapport Nationale ombudsman

Bij een besluit zoals het plaatsen van een biomassa-installatie in een woonwijk, is het van belang dat de bewoners van die wijk goed worden geïnformeerd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dit staat ook in een rapport van de Nationale ombudsman dat op 2 juli 2020 is gepubliceerd. Het rapport gaat over het handelen van de gemeente rondom de plaatsing van de biomassa-installatie. In het rapport zijn twee klachten onderzocht, namelijk de communicatie rondom de plaatsing van de installaties én de manier waarop we de overlastmeldingen hebben opgepakt. De Nationale ombudsman acht beide klachten gegrond. De eerste klacht hadden we als gemeente al geconstateerd en samen met een aantal buurtbewoners besproken. De tweede klacht bespreken we na de zomervakantie met de indiener van de klachten. Uiteraard nemen we de inhoud van het rapport heel serieus en gaan we aan de slag met het verbeteren van onze dienstverlening. Concreet betekent dit dat we eerder én uitvoeriger gaan communiceren met omwonenden over plannen die van invloed zijn op de directe woonomgeving van onze inwoners. Bovendien gaan we de informatievoorziening vanuit ons Meldpunt Veiligheid en Zorg verbeteren, zodat het voor de indiener duidelijker is wat er met zijn of haar melding gebeurt.

Rapporten zijn openbaar

De rapporten over de biomassa-installaties in Oldambt zijn openbaar. U kunt ze opvragen via een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl. We kunnen de volgende rapporten aan u verstrekken:

  • Resultaten onderzoek uitstoot biomassa-installatie Winschoten
  • Rapport Nationale ombudsman
  • Plan van aanpak biomassa-installatie Winschoten