Besluitenlijst college 1 november 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 25 oktober

Conform

2. Aanstellen nieuwe stadsdichter

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de benoeming van Refia Doevendans als de nieuwe stadsdichter van de gemeente Oldambt voor de periode november 2022 t/m oktober 2024.

3. In te stemmen met het convenant Agroprogramma

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het convenant Agroprogramma
  2. burgemeester Henk Jan Bolding, gemeente Het Hogeland, te mandateren als bestuurlijk trekker en 1e aanspreekpunt van het agroprogramma en namens het college het convenant te ondertekenen.

4. Voorstel tot gedeeltelijke onttrekking Eekerweg Scheemda aan de openbaarheid t.b.v. realisatie zonnepark Eekerpolder Scheemda (13 september 2022)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbesluit om de hierin genoemde wegen of weggedeelten te onttrekken aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 en artikel 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet;
  2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3:4 Awb) van toepassing te verklaren op her voorliggende ontwerpbesluit;
  3. Na de inspraakperiode van zes weken het ontwerpbesluit ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
  4. Na vaststelling Gedeputeerde Staten op basis van artikel 9, lid 2 op de hoogte te brengen van het onttrekkingsbesluit.