Besluitenlijst college 11 januari 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 21 december 2021

Conform

2. Maatwerkafspraken InterBestuurlijk Toezicht (IBT) 2022

Het college besluit:

  1. Met instemming kennis te nemen van bijgaande maatwerkafspraken 2022;
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsbrief en de daarbij behorende bijlagen.

3. Vaststellen ‘facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. In te stemmen met de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen;
  2. Het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.24BP001-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het facetbestemmingsplan karakteristieke panden Winschoten centrum, bedrijventerrein Winschoten, Hamdijk Bad Nieuweschans;

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.