Besluitenlijst college 13 december 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2022

Conform

2. Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023

Het college besluit:
Om het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen gemeente Oldambt 2023 vast te stellen.

3. Bekrachtiging inzet Agenda voor de Veenkoloniën

Het college besluit:
Instemmen de inzet van de Agenda voor de Veenkoloniën te verlengen tot en met het jaar 2024, gelijklopend met de verlengde looptijd van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, met inachtneming van de daartoe bijbehorende financiële bijdrage.

4. Coll inzake Jaarverslag Leerplicht Gemeente Oldambt schooljaar 2021-2022

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag leerplicht gemeente Oldambt 2021-2022 vast te stellen.
 2. Het jaarverslag leerplicht gemeente Oldambt 2021-2022 na vaststelling ter kennisname te sturen aan de Raad.

5. Informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de ‘Rapportage informatiebeveiliging BRP aan het college’ en het ‘Informatiebeveiligingsplan BRP en PNIK 2022’.

6. Benoeming leden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:
Benoeming leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Vaststelling Voorschriften kleine evenementen gemeente Oldambt

De burgemeester besluit:
Vast te stellen de Voorschriften kleine evenementen gemeente Oldambt

8. Verlenging mandaat inkoop van jeugdhulp aan het DB PG&Z met twee jaar, van 01-01-2023 tot 01-01-2025

Het college besluit:
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z voor 2023 en 2024 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringstaken, als basis voor de samenwerking in de jeugdhulp.

9. Verlenging en uitbreiding Welzijn op Recept

Het college besluit:

 1. De huidige inzet van Welzijn op Recept van 0,67 fte te verlengen voor de jaren 2023, 2024 en 2025;
 2. Welzijn op Recept stapsgewijs uit te breiden met 0,67 fte naar de andere huisartsenpraktijken in onze gemeente voor de jaren 2023, 2024 en 2025;
 3. De totale kosten te dekken uit de middelen die we hiervoor ontvangen voor de sociaal emotionele ondersteuning i.h.k.v. aardbevingsproblematiek, en vanuit de Regio Deal pijler Gezondheid;
 4. Hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Regio Deal;
 5. Voor het uitbreiden van Welzijn op Recept, het optimaliseren van de relatie tussen de huisartsen en de gemeente, en het onderzoeken welk verwijssysteem tussen huisarts en het sociaal domein geïmplementeerd kan worden in 2023 een projectleider aan te stellen met een resultaatgerichte opdracht;
 6. Voor het uitvoeren van de resultaat gerichte opdracht maximaal € 41.000 beschikbaar te stellen uit de Gezond in de Stad (GIDS) middelen 2022 en deze middelen aan te merken als doorgeschoven project in de jaarrekening 2022.

10. Verordening Participatieraad

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De Verordening participatieraad gemeente Oldambt 2022 en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 2. In te stemmen met de profielschets voor de onafhankelijk voorzitter voor de participatieraad Oldambt.

11. Sloop St. Lucas

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Een krediet ter hoogte van €3.300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en sloop van het St. Lucas.
 2. Bouwdelen E en F en de archieftoren van het St. Lucasziekenhuis te behouden voor een herontwikkeling.
 3. Deze voorbereidings- en sloopkosten te activeren.
 4. Te zijner tijd een grondexploitatie te openen voor de herontwikkeling van het plangebied van het Lucasterrein waarin deze voorbereidings- en sloopkosten worden opgenomen als gedane uitgaven.
 5. De startnotitie 'Sloop St. Lucas Winschoten vast te stellen.
 6. Overgaan tot de voorbereiding om tot sloop tot aan maaiveld van de overige gebouwen van St. Lucas te komen na besluitvorming over de sloop door de gemeenteraad.
 7. Na het besluit van de gemeenteraad van Oldambt de direct omwonenden, het bestuur van de St. Vituskerk, de brandweer, City Club Winschoten, SOW, het wijkplatform en ondernemers via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.