Besluitenlijst college 17 mei 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 10 mei 2022

Conform

2. Advies vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023

Het college besluit:

 1. Het advies van de gemeente Oldambt aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betreffende het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022-2023 vast te stellen;
 2. Het advies uiterlijk 20 mei aan de staatssecretaris van EZK te doen toekomen;
 3. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te mandateren de brief betreffende de wijziging van het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2021-2022 ook namens de gemeente Oldambt te ondertekenen.
 4. Het advies betreffende het vaststellingsbesluit en de brief betreffende de wijziging van het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2021-2022 ter kennisname aan de raad te sturen.

3. Aanbieding jaarstukken 2021 en de Ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord Oost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 3. Het begroot bedrag voor de VKB in de meerjarenbegroting van de gemeente Oldambt niet af te ramen met € 44.800,-.

4. Advies over uitvoering in de GGA Bad Nieuweschans 'Kans voor Schans'. Betreft de pilot woningverbetering bij verkoop en ziet toe op verbetering van de particuliere woningvoorraad in het dorp

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de pilot woningverbetering en daartoe een woning aan te kopen in Bad Nieuweschans

5. Begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023 Afeer

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De gewijzigde begroting 2022 van de GR Afeer voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De concept begroting 2023 van de GR Afeer voor kennisgeving aan te nemen.
 3. De financiële consequenties te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2022, de begroting 2023 en de daarbij behorende meerjarenraming 2024-2025-2026.
 4. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de gewijzigde begroting 2022 en de concept begroting 2023 van Afeer.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Jaarstukken 2021 Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening VRG 2021en akkoord te gaan met de toevoeging van het gehele positieve resultaat van € 1,758 miljoen aan de diverse reserves;
 2. Kennis te nemen van de actualisatie begroting VRG 2022 en geen zienswijze te uiten. De geactualiseerde begroting VRG heeft een voordelig effect voor de gemeente Oldambt van € 29.728;
 3. Kennis te nemen van de concept begroting VRG 2023 inclusief de meerjarige doorkijk naar 2026 en geen zienswijze te uiten. Deze begroting VRG 2023 heeft totale uitzetting van € 1,049 miljoen per jaar, maar heeft nog een voordelig begrotingseffect voor de gemeente Oldambt van ca € 6.600.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Doorschuiven resultaat BW & MO – 19 april 2022

Het college besluit:

 1. De verwachte vrijval van middelen voor Beschermd Wonen (vanuit de centrumgemeente) van € 558.000 van 2021 niet als doorgeschoven project aan te merken en door te schuiven naar 2022 (en evt. volgende jaren). Bedrag gaat naar de algemene reserve.
 2. Een bedrag van € 32.051 dat ontvangen is voor preventie Dak- en Thuislozen door te schuiven naar 2022.

8. Rechtmatigheid subsidie 2021 Stichting Cultuurhuis De Klinker – 10 mei 2022

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. Akkoord te geven aan het college om af te wijken van de gestelde subsidiekaders ten aanzien van de prestatieafspraken 2021 behorend bij de subsidie aan Cultuurhuis De Klinker, die als gevolg van COVID-19 niet volledig konden worden nagekomen

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.