Besluitenlijst college 18 januari 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 11 januari

Conform

2. Scenario Wmo- en Hubtaxi 2022

Het college besluit:

 1. De Krimpoptie toepassen per 1 januari 2022 voor het Wmo- c.q. Hubvervoer;
 2. Het krimppercentage te bepalen, per perceel, op basis van het aantal gedeclareerde kilometers per jaar in 2019 in vergelijking met 2022;
 3. Bij het instellen van een landelijke/regionale lockdown of plaatselijke sluiting van scholen en/of SW-bedrijven vanaf de 6e school-/werkdag na afkondiging een beschikbaarheidstoelage toe te kennen;
 4. Het fluctuatieschema conform bijlage toepassen per 1 januari 2022;
 5. De uitvoering van het percentage van de maandelijkse fluctuatie te bepalen op het aantal declarabele kilometers van de referentiemaand in 2019 per gemeente ten opzichte van het aantal gedeclareerde kilometers van dezelfde maand in 2022.

3. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De raad besluit tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Revitalisering Sint Vitusstraat

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de routekaart revitalisatie Sint Vitusstraat;
 2. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig PVE
 3. In te stemmen met het nader uitwerken van de geschetste scenario’s.

5. Verlenging overeenkomst laadpalen EVnetNL

Het college besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL voor het beheer en onderhoud van twee publieke laadpalen te verlengen voor een periode van 10 jaar;
 2. De samenwerkingsovereenkomst door de burgemeester te laten ondertekenen.