Besluitenlijst college 22 november 2022

Besluitenlijst collegevergadering 22 november 2022

1.    Besluitenlijst van de vergadering van 15 november

Akkoord

2.    Subsidieaanvraag Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Het college besluit:
1.    De Joseph Wresinski Cultuur Stichting een subsidie toe te
kennen van € 1.500,-;
2.    Het bedrag van € 1.500,- ten laste te brengen van het budget
culturele en recreatieve activiteiten.

3.    Aanpassing subsidieregeling blok B

Het college besluit:
1.    Het besluit tot wijziging van de regeling blok B vast te stellen.
2.    De betreffende eigenaren te informeren met bijgaande brief.

4.    Plan van Aanpak Versterking Oldambt 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:
1.    Het Plan van Aanpak Versterking Oldambt 2023 vast te stellen.
2.    Kennis te nemen van de voortgang in de versterking en de bredere
aardbevingsopgave in Oldambt.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

5.    Deelname aan programma Koploperregio 'wonen en zorg' en Startnotitie wonen en zorg

Het college besluit:
1.    In te stemmen met deelname aan het Koploperregio-programma van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2.    Samen met (alle) andere Groningse gemeenten, Provincie Groningen en de samenwerkende woningcorporaties (verenigd in G13) in onderling overleg en afstemming opvolging geven aan het programma ‘Een thuis voor iedereen’ van de Nationale Woon- en Bouwagenda.
3.    De intentie uit te spreken dat de genoemde samenwerking binnen Oost-Groninger gemeentes wordt uitgebreid met het nog door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te publiceren programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’.
4.    In te stemmen met het instellen van een tijdelijke bestuurlijke kerngroep voor de samenwerking tussen gemeenten, provincie en woningbouwcoöperaties voor het maken van een governance- en uitvoeringsstructuur van ‘Een Thuis voor iedereen’ bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit deze organisaties.
5.    Secretarissen van Vereniging van Groninger Gemeenten, de samenwerkende woningcorporaties (G13) en projectleider Nationale Woon- en Bouwagenda provincie Groningen met de uitvraag om tot een bestuurlijke kerngroep te komen, te belasten.
6.    De startnotitie Wonen en Zorg gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde vast te stellen.
7.    Een startbudget van € 40.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de startnotitie Wonen en zorg. De kosten hiervan te dekken uit de verwachte vrijval van Beschermd Wonen middelen 2022

6.  Uitwerking amendement sportvoorzieningen raad 28 september 2022

Het college besluit (15-11):
1.    In te stemmen met de uitgangspunten voor het ambitiedocument sportvoorzieningen 2023
2.    De raad de startnotitie participatietraject vast te stellen
3.    De harmonisatie met betrekking tot de buitensporten in te laten gaan per 1 januari 2024