Besluitenlijst college 5 april 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2022

Conform

2. Overlegreactie Inpassingsplan Spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten

Het college besluit:

 1. Overlegreactie Provinciaal Inpassingsplan spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten vast te stellen.
 2. Raadsbrief vast te stellen.

3. Onttrekken van enkele wegen op industrieterrein Hoogebrug te Winschoten aan het openbaar verkeer

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van het voorstel voor onttrekking van de in bijlage weergegeven wegen of weggedeelten aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 van de Wegenwet;
 2. Kennis te nemen van het voorstel om Gedeputeerde Staten op basis van artikel 9, lid 2 op de hoogte te brengen van het onttrekkingsbesluit.

4. Energietegemoetkoming

Het college besluit:

 1. De “Beleidsregels Eenmalige energietoeslag minima gemeente Oldambt” vast te stellen;
 2. De beleidsregels ter kennisgeving aan de gemeenteraad en de Participatieraad io Oldambt te verstrekken;
 3. De benodigde rijksmiddelen voor de energietoeslag toe te voegen aan de bijzondere bijstand;
 4. De resterende Tonk middelen van € 620.000 toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand.

5. Ontbinding van de Blauwestad B.V.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het besluit tot ontbinding van de Blauwestad B.V.;
 2. In te stemmen met de benoeming van de provincie Groningen tot bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap.

6. Ontwikkeling locatie Garst

Het college besluit:

 1. Het pand uit de verkoop te halen en de varianten met woningbouw nader uit te werken.

7. 'Goud voor mekaar'

Het college besluit:

 1. ‘Goud voor mekaar’ te laten weten dat de gemeente de intentie heeft om samen met ‘Goud voor Mekaar’ in 2022 te onderzoeken of realisatie van het plan op de locatie De Garst mogelijk is, zonder dat ‘Goud voor mekaar’ als preferente partij wordt aangewezen.

8. Onderzoek mogelijke woningbouw De Garst

Het college besluit:

 1. De planvorming ten aanzien van woningbouw op de locatie Garst 1-7 nu verder op te pakken;
 2. De raad en omwonenden hierover te informeren middels bijgevoegde conceptbrieven.