Besluitenlijst college 6 september 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 30 augustus 2022

Conform

2. Jaarrekening 2021 Afeer

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afeer.
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief in kennis te stellen van de jaarrekening 2021 van Afeer.

3. Coll inzake Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het intrekken van de Tweede wijziging subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019.
  2. De nieuwe Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt vast te stellen.
  3. Het subsidieplafond voor de Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt vast te stellen op € 75.500.

4. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Eekerpolder

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het oprichten van een zonnepark van circa 90 hectare aan de Eekerweg in Scheemda, conform de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren als er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Overeenkomsten zonnepark Eekerpolder

Het college besluit:

  1. Planschadeverhaalsovereenkomst af te sluiten met Zonnepark Eekerpolder B.V.
  2. Anterieure overeenkomst zonnepark Eekerpolder, Scheemda af te sluiten met Solarfieds Projecten B.V. en Zonnepark Eekerweg B.V.
  3. De planschadeverhaalsovereenkomst en de anterieure overeenkomst door de burgemeester te laten tekenen.