Besluitenlijst collegevergadering 1 februari 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2022

Conform

2. Subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten

Het college besluit:

 1. De “Subsidieregeling culturele en recreatieve activiteiten gemeente Oldambt” vast te stellen;
 2. Het bijbehorende (digitale) aanvraagformulier vast te stellen.

3. Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds en ontwikkelingen herijking gemeentefonds

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2021;
 2. Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief en deze naar de leden van de raad te sturen;
 3. De gelden die ontvangen zijn voor coronacompensatie en nog niet zijn aangewend, in de jaarrekening te reserveren totdat duidelijk is in hoeverre hier lasten tegenover staan.

4. Kaderbrief 2023-2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG) en Visie Brandweerzorg 2030

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van:
  a. De aanbiedingsbrief Kaderbrief 2023-2026;
  b. Kaderbrief 2023-2026;
  c. De aanbiedingsbrief Colleges van B&W Ontwikkeling visie Brandweerzorg 2030;
  d. Bestuurlijke Samenvatting concept visie Brandweerzorg 2030
 2. Kennis te nemen van de inmiddels op 20 januari jl. verzonden raadsbrief.

5. Zwembad De Ringberg overeenkomst 2022 – 2026

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het (wederom) aangaan van een subsidie-relatie met Stichting Zwembad De Ringberg uit Scheemda voor een periode tot en met het jaar 2026;
 2. In te stemmen met een subsidierelatie onder dezelfde condities en voorwaarden als de huidige subsidieovereenkomst;
 3. In te stemmen met het (wederom) aangaan van een huurovereenkomst met Stichting Zwembad De Ringberg uit Scheemda voor een periode tot en met het jaar 2026;
 4. In te stemmen met een huurovereenkomst onder dezelfde condities en voorwaarden als de huidige huurovereenkomst.

6. Financiën voor uitvoeren maatregelen om het aantal witte vlekken / objecten zonder extern bluswater terug te dringen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 85.000 voor het realiseren van een aantal (technische) bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen voor de brandweer;
 2. De jaarlijkse structurele kapitaallasten van deze investering ad € 5610,- ten laste te brengen van de stelpost lasten investeringsfonds en hierbij af te wijken van de Oldambtster begrotingsnorm;

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Visie op sportvoorzieningen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de visie op sportvoorzieningen (bijlage);
 2. Alle bestaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten met de sportverenigingen over beheer en onderhoud c.a. van sportvoorzieningen op te zeggen door middel van bijgevoegde brief;
 3. De raad middels bijgaande raadsbrief te informeren.

8. Regenboognota gemeente Oldambt 2021-2025

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de LHBT-nota 2017-2020;
 2. De regenboognota 2021-2025 vast te stellen
 3. en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n)

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.