Besluitenlijst collegevergadering 1 maart 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 15 februari 2022

Conform

2. Subsidieregeling en mandatering Stichting Stimuleringsfonds Leefbaarheid gemeente Oldambt (STILO)

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling Stimuleringsfonds STILO Oldambt vast te stellen;
 2. Het Mandaatbesluit STILO vast te stellen;
 3. Kennis te nemen van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst die beide op 15 februari 2022 zijn ondertekend.

3. Aanwijzen van de stemlokalen in verband met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad maart 2022

Het college besluit:

 1. Voor het vervroegd stemmen op 14 maart 2022 vier stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst;
 2. Voor het vervroegd stemmen op 15 maart 2022 vier stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst;
 3. Voor de verkiezingsdag op 16 maart 2022 vijfentwintig stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst;
 4. Het gemeentehuis, Johan Modastraat 6 in Winschoten, aan te wijzen als locatie voor het gemeentelijk stembureau;
 5. De stemopneming door het gemeentelijk stembureau van de op 14 en 15 maart uitgebrachte stemmen op woensdag 16 maart 2022 vanaf 09.00 uur te laten plaatsvinden.

4. Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Oldambt

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept 'Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Oldambt 2022';
 2. Deze beleidsregel ter advisering voor te leggen aan de Participatieraad in oprichting.

5. Grasnapolsky 2022

Het college besluit:

 1. Stichting Grasnapolsky Festivals voor 2022 een subsidie toe te kennen van € 10.000,-;
 2. Het bedrag van € 10.000,- ten laste te brengen van het budget Kunst en Cultuur/evenementen.