Besluitenlijst collegevergadering 10 mei 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 april 2022

Conform

2. Verslag geluidonderzoek windpark N33

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verslag van het geluidsonderzoek.
  2. Het verslag ter kennisneming toe te zenden aan de raad.
  3. Het verslag bekend te maken.
  4. In te stemmen met het versturen van de brief aan Windmolenpark Eekerpolder B.V.

3. Wijzigingsbesluit verhoging winning lopende gasjaar 2021-2022

Het college besluit:

  1. Geen bezwaar te maken tegen de wijziging van het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2021-2022.
  2. De raad te informeren over het genomen besluit.

4. Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2023

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Groningen.
  2. De definitieve bijdrage voor 2023 en volgende jaren mee te nemen in de op te stellen begroting 2024 en de bijbehorende meerjarenraming.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.