Besluitenlijst collegevergadering 11 juni 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 4 juni 2024

Akkoord

2. Onderhoud gymzaal Westerlee

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 170.000,- voor bouwkundige aanpassing aan de gymzaal te Westerlee (Hoofdweg 94); 
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van voornoemde investering ad € 15.498,- (rente € 4.165,- en afschrijving € 11.333,-) te dekken uit de stelpost kapitaallasten investeringsfonds; 
  3. De financiële consequenties te verwerken in de 2de BBR 2024.

3. SOZOG jaarrekening 2023 en begroting 2025

Het college besluit:
De raad voor te stellen, ondanks het feit dat het slechts een geringe bijdrage betreft, net als bij de andere GR’-en en conform de brief van de VGG, toch een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van het SOZOG en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Voorstel voor de ISDE-voorschotregeling om de financiële drempel van inwoners weg te nemen bij het verduurzamen van hun woning

Het college besluit: 

  1. De subsidieregeling ‘’ISDE gemeente Oldambt 2024’’ vast te stellen;
  2. Via de BBR hiervoor in de begroting een bedrag ad € 50.000 aan uitgaven en € 50.000 aan terugontvangen ISDE subsidie opnemen op grootboeknummer 6740070 klimaatbeleid; 
  3. De uitvoeringsovereenkomst uit bijlage 2 vast te stellen; 
  4. Het mandaatbesluit uit bijlage 3 vast te stellen.