Besluitenlijst collegevergadering 12 juli 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2022

Conform

2. Ontwerpbestemmingsplan transformatorstation Avermieden

Het college besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘transformatorstation Avermieden’ vast te stellen.
 2. Planschadeovereenkomst te ondertekenen.
 3. De planologische procedure te vervolgen door middel van ter visie legging ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen gelijktijdig met de ontwerp wabo-vergunning.

3. Aanpassing PGB tarieven naar minimumloon per 1 juli 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met aanpassing van het formele PGB tarief Hulp bij het Huishouden, zijnde een uurtarief van 13,00, naar het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022, te weten 13,18;
 2. Kennis te nemen van het voornemen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2017, het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018 en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oldambt 2021 te herzien en voor te leggen aan college en naar gelang de noodzaak ook aan de raad;

4. Uitvoeringsplan Werk in Zicht

Het college besluit:

 1. Het uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het Werk in Zicht infoblad.

5. Jongeren in beeld

Het college besluit:

 1. De aanpak ‘Jongeren in beeld’ vast te stellen voor de periode van 1 september 2022 tot 1 september 2023.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van deze pilot subsidie aan te vragen bij de arbeidsmarktregio Werk in Zicht.

6. NPG aanvraag Generatierijkdom

Het college besluit:

 1. De projectaanvraag voor het project Generatierijkdom vast te stellen;
 2. Akkoord te gaan met het indienen van dit project bij het bestuur NPG voor toets en besluitvorming;
 3. De toegekende middelen van € 210.000 van de Regio Deal voor gerelateerde projecten te gebruiken als cofinanciering voor dit project;
 4. Indien na marktconsultatie blijkt dat het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) de enige partij is die de Doorbraakmethode aanbiedt, af te wijken van het inkoopbeleid en dit onderdeel enkelvoudig onderhands te gunnen aan IPW;
 5. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief en de projectaanvraag.

7. Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het intrekken van de Tweede wijziging subsidieregeling evenementen gemeente Oldambt 2019.
 2. De nieuwe Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt vast te stellen.
 3. Het subsidieplafond voor de Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt vast te stellen op € 75.500.