Besluitenlijst collegevergadering 12 maart 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 5 maart 2024

Akkoord

2. Raadsvoorstel herziening grondexploitaties 2023

Het college besluit:

 1. Geheimhouding op te leggen als bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet op de bijlage 1 Overzicht Grondexploitaties 2023. Op basis van bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen: 
 2. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen; 
 3. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen; 
 4. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen; 
 5. de herziene exploitatie Kamperfoeliestraat vast te stellen; 
 6. de herziene exploitatie Garst vast te stellen; 
 7. de boekwaarden van de nog niet vastgestelde exploitatie Scheemder Hoogte vast te stellen; 
 8. de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) vast te stellen; 
 9. de verliesneming ad € 260.000 voor de grondexploitatie Hoogebrug III te verwerken in de jaarrekening 2023; 
 10. de toevoeging ad € 1.067.000 aan de voorziening voor de exploitatie de Garst te verwerken in de jaarrekening 2023; 
 11. de verlaging ad € 115.000 van de voorziening voor de exploitatie Eextahaven III te verwerken in de jaarrekening 2023.

Bijlage 1, Overzicht Grondexploitaties 2023 wordt onder geheimhouding ex artikel 25 (oud) van de Gemeentewet verstrekt. Deze verplichting tot geheimhouding dient in acht te worden genomen door allen die kennis dragen van deze informatie krachtens artikel 89 lid 2 (nieuw) van de Gemeentewet. Deze verplichting tot geheimhouding duurt voort tot de gemeenteraad van de gemeente Oldambt deze geheimhouding opheft.

3. Startnotitie participatieproces Toekomstagenda Groningen

Het college besluit:

 1.  Akkoord te gaan met de startnotitie

4. Verduurzamingsaanpak Groningen Noord-Drenthe - Nij Begun

Het college besluit (5-3):

 1. In te stemmen met de hierboven beschreven uitgangspunten uit de voorliggende notitie. 
 2. In te stemmen met het standpunt dat het aan de bewoner zou moeten zijn of isolatiemaatregelen gelijktijdig met de versterking zouden moeten worden uitgevoerd. Dit punt wijkt af met de inzet vanuit het ministerie van EZK. 
 3. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad/Provinciale Staten middels bijgaande brief (bijlage 5)