Besluitenlijst collegevergadering 13 februari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 6 februari 2024

Akkoord

2. Voorstel tot verhoging van het subsidieplafond voor armoede- en schuldhulpverlening

Het college besluit: 

 1. de nadere regels tot wijziging van de Subsidieregeling Welzijn en Armoede gemeente Oldambt 2020 vast te stellen.

3. Overeenkomsten uitbreiding zonnepark Eekerpolder

Het college besluit: 

 1. Planschadeverhaalsovereenkomst af te sluiten met Zonnepark Eekerpolder B.V. 
 2. Addendum anterieure overeenkomst zonnepark Eekerpolder, Scheemda af te sluiten met Novar Projecten B.V. en Zonnepark Eekerweg B.V.

4. Managementletter 2023 Gemeente Oldambt

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de Managementletter 
 2. in te stemmen met het besluit van het MT/DT om de processen binnen het sociaal domein, de SISA regelingen en de rechtmatigheid als eerste op te pakken.

5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding zonnepark Eekerpolder

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de uitbreiding van het zonnepark Eekerpolder met circa 14 hectare aan de Eekerweg in Scheemda, conform de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 
 2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren als er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Startnotitie Meerjarenprogramma Sport en Bewegen

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. De startnotitie Meerjarenprogramma Sport & Bewegen vast te stellen. En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Vaststelling van het bestemmingsplan Provincialeweg 121, Heiligerlee

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het bestemmingsplan Provincialeweg 121, Heiligerlee vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.19BP0002-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart. 
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

8. Vaststelling bestemmingsplan Polderweg 25 Oostwold

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het bestemmingsplan ‘Polderweg 25 Oostwold’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.01BP0016-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart. 
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

9. Vaststellingsprocedure voor het bestemmingsplan voor het adres Scheemderzwaag 1 te Scheemda

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Scheemderzaag 1 Scheemda' vast te stelen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.03BP0009-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

10. Mandatering afhandeling subsidies RWLP

Het college besluit:

 1. Het subsidietraject op zich te nemen voor de subsidie maatregelen energiebesparing en isolatie voor de RWLP-gemeenten;
 2. Mandaat te verlenen conform bijgevoegd mandaatbesluit.

11. Benoeming leden van Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit 2024

Het college besluit (6-2):

1. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 de volgende leden van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit te (her)benoemen:

Vaste leden 
De heer A. Saman, voorzitter
De heer M. Post, voorzitter 
Mevrouw R. Pot, voorzitter

De heer D. de Boer, architectuur
De heer T. Mars, architectuur
De heer A. Venema, architectuur
De heer N. Visser, architectuur

De heer L. Dijkstra, stedenbouw en landschap
De heer K. Hofstee, stedenbouw en landschap
mevrouw A. Ritsema, stedenbouw en landschap

Mevrouw A. Siemer, restauratiearchitectuur

Mevrouw J. Bosma – Heun, Bouw- en cultuurhistorie

Aanvullende leden 
De heer H. Groenendijk, archeologie

De heer R. de Jong, constructies

De heer J. Frantzen, Duurzaamheid 

Secretaris Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit
De heer A. Banniga
De heer M. Hendriks

2. Om belangenverstrengelingen te voorkomen, dat dossiers waar de heer A. Saman als directeur RO van de gemeente Oldambt actief bij betrokken is geweest, behandeld zullen worden onder verantwoordelijkheid van een plaatsvervangende voorzitter.