Besluitenlijst collegevergadering 13 september 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2022

Conform

2. College en raadsvoorstel m.b.t. VVGB (verklaring van geen bedenkingen) voor de bouw van een woning aan de Zuiderringdijk 7 te Oostwold

Het college besluit:

  1. Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de bouw van een woning aan de Zuiderringdijk 7 te Oostwold;
  3. De definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren indien blijkt dat er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend;

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Aanpak kwetsbare panden in Oldambt

Het college besluit:

  1. Het project ‘Aanpak slechte woningen Oldambt’ inclusief bijbehorend transitiefonds te beëindigen.
  2. De subsidieregeling ‘Sloop- en onttrekking van woningen in Oldambt’ te beëindigen.
  3. De aanpak van kwetsbare panden in Oldambt te continueren door aan te sluiten bij de werkwijze van het RWLP.
  4. De geactualiseerde en vertrouwelijke lijst van kwetsbare panden in Oldambt vast te stellen.
  5. De gemeenteraad van Oldambt via bijgevoegde conceptbrief te informeren.