Besluitenlijst collegevergadering 14 juni 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 7 juni 2022

Akkoord

2. Startnotitie Programma Sociaal Domein 2022-2026

Het college besluit:

  1. Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

Bijgaande startnotitie Doorontwikkeling Programma Sociaal Domein Oldambt 2022-2026 vast te stellen.
En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Bezuinigingstaakstelling sportvelden 2022 e.v.

Het college besluit:

  1. Vanaf 2023 geen groot jaarlijks onderhoud op de sportvelden door de gemeente in te kopen en deze verantwoordelijkheid bij de (individuele) verenigingen te leggen.
  2. Voor 2022 – als overgangsjaar – een onderhandse inkoopprocedure te hanteren op basis van het inspectieadvies van maart 2022 met een maximum van 60.000 euro.
  3. Het objectief verdeelmodel als uitgangspunt voor nadere beheer afspraken vast te stellen.

4. Uitvoeringsplan IVB

Het college besluit:

  1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2022-2023 vast te stellen.

5. Verduurzaming woningvoorraad van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bestuurlijke afspraak over het uitvoeren van een programma van verduurzaming van 236 woningen van Groninger Huis.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van maximaal € 1,18 miljoen uit het projectbudget van Nieuwborgen.net voor het uitvoeren van deze bestuurlijke afspraak.
  3. De burgemeester volmacht te geven voor het ondertekenen van de afspraak. De burgemeester machtigt Jurrie Nieboer om de bestuurlijke afspraak te ondertekenen.