Besluitenlijst collegevergadering 14 mei

1. Besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2024

Akkoord

2. Aanpassing afvalbrengstation

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. Voor het optimaliseren van het afvalbrengstation een investeringskrediet van € 700.000 beschikbaar te stellen.
  2. De lasten (€ 47.650) en opbrengsten (€ 43.000) te verdisconteren in de berekening Afvalstoffenheffing voor de begroting 2025 en volgende jaren.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Opleggen last onder dwangsom Mr. D.U. Stikkerlaan (appartementencomplex) Blaauw-locatie

Het college besluit: 

  1. een last onder dwangsom op te leggen aan Jeko Vastgoed Holding B.V. conform het als bijlage I opgenomen concept-besluit.