Besluitenlijst collegevergadering 16 april 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 9 april 2024

Akkoord

2. Nieuwe achtervang overeenkomst WSW

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het aangaan van de vernieuwde achtervang overeenkomst die ingaat per 1 mei 2024. 
 2. Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat er enkele wijzigingen plaatsvinden in de bestaande achtervang overeenkomst die van toepassing zijn.

3. Financiële stukken van de Veiligheidsregio Groningen en ontwerp Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023; 
 2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024 en geen zienswijze hierop te uiten; 
 3. Akkoord te gaan met de conceptbeleidsbegroting 2025, met als zienswijzen op de conceptbegroting: De gemeente zo snel als mogelijk aanvullend te informeren over de verwachte uitzetting van de begroting van de VRG en de consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRG; Gelet op omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VRG verzoeken voorbereidingen te treffen en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
 4. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en de volgende zienswijzen te uiten op het Ontwerp Regionaal Beleidsplan: Gezien financiële toekomst van de gemeenten willen we dat hier strak op wordt gestuurd en niet-wettelijke taken met financiële gevolgen eerst aan colleges en raden worden voorgelegd. We ontvangen graag een overzicht van de wettelijke kerntaken, wat nodig is om dat uit te voeren en onderscheid te maken in wat daar bovenop komt als ‘extra’ ambities. 
 5. Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in kennis te stellen van de betreffende besluiten en zienswijzen van de raad.  
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Motie actieve communicatie met inwoners door publicaties

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. De huidige communicatie voort te zetten en meer bekendheid te geven aan de diverse mogelijkheden om geïnformeerd te blijven door wekelijks een standaard advertentie te plaatsen in het Streekblad. 
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen 1 tot en met 3 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. In te stemmen met de Visie versterken bestaanszekerheid in Oldambt 
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

6. Voorstel tot verhoging van de bijdrage aan de VKB

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. Akkoord te gaan met de actualisatie van de begroting 2024, met als zienswijze op de actualisatie: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, de VKB te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VKB en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
  en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.