Besluitenlijst collegevergadering 16 januari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 9 januari 2024

Akkoord

2. Collegevoorstel mandaat Omgevingsdienst (ODG)

Het college besluit:

  1. Conform het voorstel van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) mandaat te verlenen voor de taken die de ODG voor de gemeente uit gaat voeren en de bijbehorende brief aan de ODG te verzenden.
    Het mandaatbesluit omgevingsdienst Groningen 2024 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 vast te stellen.

3. Formatieuitbreiding voor CISO, PO en FG

Het college besluit:

  1. De formatie met structureel 2fte uit te breiden voor het invullen van de functie van CISO, het invullen van de functie van PO en het invullen van de FG. 
  2. De structurele extra kosten ad € 205.000 te dekken ten laste van de begrotingssaldi 2024 en verder. 
  3. Deze extra kosten te verwerken in de 1e BBR en via de 1e BBR ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Collegevoorstel aanwijzing toezichthouders brandveiligheid 2024 

Het college besluit:

  1. Het mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid gemeente Oldambt van 10 december 2013 in te trekken.
  2. Het mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid gemeente Oldambt van 1 januari 2024 vast te stellen.