Besluitenlijst collegevergadering 18 juni

1. Besluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2024

Akkoord

2. Bouwplan Nij Begun - Toekomstagenda Oldambt

Het college besluit: 

 1. Het bouwplan Nij Begun vast te stellen als basis voor onze aanpak komend jaar; 
 2. Akkoord te gaan met de geformuleerde doelen, uitgangspunten en werkwijze; 
 3. Kennis te nemen van de lijst van strategische projecten en thema’s en deze als input te gebruiken voor de verschillende agenda’s en plannen (incl. verdere aanvulling en aanscherping);
 4. Opdracht te geven om te komen tot een Strategische Toekomstagenda Oldambt als paraplu voor onze visie op de agenda’s vanuit Nij Begun (en ook Omgevingsvisie) en als onderlegger voor de verdere aanpak in de komende jaren;
 5. Akkoord te gaan met de geformuleerde aanpak en organisatie voor de Toekomstagenda.

3. Energievergoeding Stichting Dorpshuis Nieuwolda 2023

Het college besluit: 

 1. Een bedrag van € 6.600,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Dorpshuis Nieuwolda ter compensatie van de gestegen lasten aan gas en stroom in het jaar 2023; 
 2. Deze compensatie te dekken uit het fonds voor energiearmoede;
 3. Mocht de raad niet instemmen met dekking ten laste van het fonds energiearmoede het bedrag alsnog te dekken uit de post onvoorzien.

4. Visie Marktplein

Het college besluit (11-6): 

 1. Opdracht te geven tot het uitwerken van een visie voor het Marktplein zoals nader uitgewerkt in het onderliggende voorstel;
 2. De Raad informeren aan de hand van bijgevoegde brief; 
 3. Een persbericht uit lagen gaan conform bijlage 7.

5. Bestuursovereenkomst asielzoekers en Oekraïense ontheemden 2025-2026

Het college besluit (11-6): 

 1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen de Groninger gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden voor 2025 en 2026; 
 2. In te stemmen met de opvangopgave die geldt voor diens eigen gemeente zoals opgenomen in bijlage II van de bestuursovereenkomst 2025 – 2026; 
 3. De burgemeester van de gemeente Groningen, de heer K.F. Schuiling, te machtigen de bestuursovereenkomst met het ministerie van Justitie en Veiligheid namens de Groninger gemeenten te ondertekenen.

6. Besluitvorming inzake het wel of niet aanwijzen van gebieden als hondenlosloopgebied

Het college besluit (21-5): 

 1. Het Aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebieden gemeente Oldambt 2024 vast te stellen; 
 2. Het burgerinitiatief hondenspeelveld Meidoornlaan te ondersteunen met een bijdrage van €1.782,-;
 3. Voor het burgerinitiatief hondenspeelveld Meidoornlaan te zoeken naar een locatie elders in Winschoten voor een omheind hondenspeelveld; 
 4. Budget (zie financieel overzicht bij consequenties) te reserveren voor aanschaf bebording om de losloopgebieden aan te duiden
 5. De voorgestelde financiering te dekken uit het budget gebiedsgericht werken