Besluitenlijst collegevergadering 19 april 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2022

Conform

2. Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Oldambt

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsregel vrijlating giften Participatiewetgemeente Oldambt 2022.

3. Resultaten van de zelfevaluatie BRP 2021

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP;
  2. In te stemmen met het uittreksel zelfevaluatie BRP van de gemeente Oldambt 2021;
  3. In te stemmen met het uittreksel BRP (ENSIA) van de gemeente Oldambt 2021.

4. Vaststellen Reglement draagvlakmeting BIZ

Het college besluit:

  1. Het Reglement draagvlakmeting BedrijvenInvesteringsZone Gebied Winschoten Centrum gemeente Oldambt 2022-2026 vast te stellen.