Besluitenlijst collegevergadering 19 maart 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 maart 2024

Akkoord

2. Nieuwe re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oldambt 2024

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. de Re-integratieverordening Participatiewet Oldambt 2024 vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  2. de verordening re-integratie gemeente Oldambt 2017 in te trekken.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Raadsbrief beleidsplan Afeer

Het college besluit (13-2): 

  1. De raad via bijgevoegd raadsbrief kennis te laten nemen van het beleidsplan Afeer 2023 t/m 2026

4. Samenwerkingsovereenkomst Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta

Het college besluit (12-3): 

  1. Om de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta’ aan te gaan. 
  2. Wethouder Erich Wünker te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.