Besluitenlijst collegevergadering 2 juli 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2024

Akkoord

2. Brief Stikkerlaan 

Het college besluit: 

 1. Akkoord te gaan met verzending van de brief aan Jeko Vastgoed conform bijlage1. Antwoordbrief aan Jeko Vastgoed.

3. Aanvraag middelen Regiodeal t.b.v. vitaliseren ouderen

Het college besluit: 

 1. De beschikbare Regiodeal-middelen à € 116.826,- voor het vitaliseren van ouderen aan te vragen. 
 2. Deze in te zetten voor de hierop gerichte GALA-projecten en activiteiten alsook het aantrekken van een beweegcoach voor ouderen.

4. Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2024

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2024. 
 2. Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief en deze naar de leden van de raad te sturen. 
 3. Mee te gaan in het begrotingsadvies van de VNG.

5. Vaststellen gewijzigde jaarverslag en jaarrekening 2023 (versie: Definitief 27 juni 2024) en de raad informeren over de wijzigingen middels bijgaande raadsbrief.

Het college besluit: 

 1. De gewijzigde jaarrekening 2023 (versie: Definitief 27 juni 2024) vast te stellen. 
 2. Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief over de wijzingen in het jaarverslag en jaarrekening 2023 en deze naar de leden van de raad te sturen. 
 3. Gewijzigde raadsvoorstel jaarverslag en jaarrekening 2023 vast te stellen. 
 4. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023.

6. Besluitvorming inzake ontwerpbesluit aanwijzing gemeentelijk monument Sint Vitusstraat, Winschoten

Het college besluit:

 1. Middels een voorgenomen besluit de woningen aan de Sint Vitusstraat (nummer 2-82 even nrs., 5-25 oneven nrs.), kadastraal bekend gemeente Winschoten, Sectie F, Nr. 10501 & 1052, aan te wijzen als gemeentelijk monument; 
 2. Hiervoor een zienswijzeprocedure (conform procedure afdeling 3.4 Awb) te volgen.