Besluitenlijst collegevergadering 20 december 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2022

Akkoord

2. Beleidsregels uitvoering toezicht en handhaving Wet kinderopvang

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Beleidsregels uitvoering toezicht en handhaving Wet kinderopvang Oldambt 2023.
 2. Het verlenen van mandaat aan de adviseur verantwoordelijk voor de toezicht en handhavingstaken Wet kinderopvang om namens het college alle voorkomende besluiten te nemen, met als uitzondering het besluit over het opleggen van een bestuurlijke boete.

3. Beleidsregels giften Participatiewet

Het college besluit:

 1. De beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Oldambt 2022 vast te stellen

4. Subsidie onafhankelijke cliëntondersteuning 2023

Het college besluit:

 1. Het verlengen van de overeenkomst met Sociaal Werk Oldambt inzake ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ met een bedrag van € 227.222,- voor het jaar 2023.

5. Uitvoeringsagenda Kansrijke en Goede Start Oldambt 2023 - 2026

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Uitvoeringsagenda Kansrijke en Goede Start Oldambt 2023-2026.’
  En voor de uitvoering:
 2. De impulsmiddelen Kansrijke Start van 2021 en 2022 (2x € 22.037) aan te merken als doorgeschoven project;
 3. De impulsmiddelen Kansrijke Start en nieuw te ontvangen Kansrijke Start middelen vanaf 2023 in te zetten conform de begroting van de uitvoeringsagenda;
 4. In 2023 extra Kansrijke Start middelen voor een bedrag van € 40.000 aan te vragen bij de Regio Deal Oost-Groningen;
 5. Het in de programmabegroting 2022 beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000 voor onderzoek op het jeugddossier aan te wenden voor een proef met een praktische gezinsondersteuner;
 6. Bovengenoemde € 200.000 aan te merken als doorgeschoven project;
 7. De raad via een raadsbrief te informeren over de uitvoeringsagenda en de inzet van de € 200.000 uit de programmabegroting.

6. Nota positieve gezondheid en sport 2023-2026

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De nota Positieve Gezondheid & Sport Oldambt 2022-2026 vast te stellen en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 2. in te stemmen met het aantrekken van extra formatie op Gezondheid/Preventie/Sport zodat de uitvoering van de nota Positieve gezondheid en sport tezamen met de integrale uitwerking van de SPUKregeling op programmatische wijze in het programma Nijambt tot uitvoering komt.
 3. Hiervoor de verwachte middelen uit de SPUK-regeling die integraal inzetbaar zijn aan te wenden.