Besluitenlijst collegevergadering 20 september 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2022

Akkoord

2. Het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan 'Blijhamsterweg 8 Winschoten'

Het college besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan 'Blijhamsterweg 8 Winschoten' vast te stellen;
 2. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen voor het eventueel indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad.

3. Parkeergarage 't Rond Parkeerreglement

Het college besluit:

 1. Het conceptreglement Parkeergarage ’t Rond vast te stellen.
 2. VvE Appartementencomplex ’t Rond verzoeken akkoord te gaan met de plaatsing van camera’s in de parkeergarage van ’t Rond.
 3. Het AVG-protocol parkeergarage ’t Rond daartoe vast te stellen.

4. Extra subsidie Kledingbank Maxima

Het college besluit (12-7):

 1. Een incidentele subsidie van € 7.000,- toe te kennen aan Kledingbank Maxima.
 2. Het bedrag van € 7.000,- te dekken vanuit het budget onvoorzien incidenteel.

5. Het privacy convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen

Het college besluit (13-9):

 1. Het privacy convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen vast te stellen en bestuurlijk te bekrachtigen binnen het wettelijk verplicht overleg onderwijs -gemeenten (OOGO’s)
 2. Burgemeester C.Y. Sikkema te mandateren het convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen te ondertekenen.

6. Aanpak kwetsbare panden in Oldambt

Het college besluit (13-9):

 1. Het project ‘Aanpak slechte woningen Oldambt’ inclusief bijbehorend transitiefonds te beëindigen.
 2. De subsidieregeling ‘Sloop- en onttrekking van woningen in Oldambt’ te beëindigen.
 3. De aanpak van kwetsbare panden in Oldambt te continueren door aan te sluiten bij de werkwijze van het RWLP.
 4. De geactualiseerde en vertrouwelijke lijst van kwetsbare panden in Oldambt vast te stellen.
 5. De gemeenteraad van Oldambt via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

7. Aankoop garageboxen Europaweg 1 Bad Nieuweschans

Het college besluit (23-8):

 1. In te stemmen met de aankoop van de garageboxen aan de Europaweg 1 in Bad Nieuweschans.
 2. De aankoop te financieren uit middelen van het RWLP/Regio Deal (GGA Bad Nieuweschans).