Besluitenlijst collegevergadering 21 mei 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2024

Akkoord

2. Regioconsultatie hoofdlijnennotitie Staat van Groningen

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

  1. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders te reageren op de hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Allerheiligenmarkt

Het college besluit: 

  1. Lutje Adrillen af te schaffen.