Besluitenlijst collegevergadering 22 juni 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2022

Akkoord

2. Corona perspectiefplan

Het college besluit:

  1. De uitgangspunten en de richting van het Corona perspectiefplan te onderschrijven en akkoord te gaan met het uitvoeren van het plan;
  2. De raad voor te stellen de benodigde financiering van €1,9 miljoen via de kader nota beschikbaar te stellen;
  3. De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over de inhoud van het Corona Perspectiefplan.

3. Kadernota 2023 - 2026

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

  1. In te stemmen met de kadernota 2023 - 2026 en de daarin opgenomen voorstellen en het college opdracht te geven deze als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2023 en de daarbij behorende meerjarenraming. En meer specifiek: een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het Corona Perspectiefplan.
    En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  2. In te stemmen met bijgaand persbericht en deze uit te brengen op het moment dat de kadernota beschikbaar wordt gesteld aan de raad.

4. Ondertekening convenant VGG marketingorganisaties

Het college besluit:

  1. Instemmen met de inhoud van het convenant;
  2. Wethouder Erich Wünker mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen.