Besluitenlijst collegevergadering 23 augustus 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 juli

Conform

2. Ontwerp vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2022-2023

Het college besluit:

 1. De zienswijze op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld
 2. 2022-2023 van de minister van Economische Zaken en Klimaat vast
 3. te stellen;
 4. De zienswijze mede namens de gemeente Oldambt als rechtspersoon
 5. en de gemeenteraad in te dienen;
 6. De zienswijze ter kennisname aan de raad te sturen.

3. Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling gemeente Volkskredietbank

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling VKB en de ontwikkelingen op het terrein van schuldhulpverlening;
 2. In te stemmen met het voorgestelde voorbereidings- en besluitvormingsproces;
 3. Kennis te nemen van de drie scenario's en te kiezen voor scenario 3.
 4. De raad kennis te laten nemen van de scenario’s en te adviseren te kiezen voor scenario 3;
 5. Als gevolg van de keuze voor scenario 3 de raad voor te stellen om uit te treden uit de GR VKB en in te stemmen met de uittreding van de raden van het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam;
 6. In te stemmen met de gevolgen van uittreding van de raden én over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
 7. De raad te adviseren om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

4. Tweede wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022

Het college besluit:

 1. Geen bezwaar te maken tegen het wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022;
 2. De raad het collegebesluit ter kennisname te sturen.

5. Bezuinigingsscenario’s jeugd

Het college besluit:

Bijgevoegd raadsvoorstel met onderstaand beslispunt en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 1. Instemmen met bezuinigingsscenario 2:

Lichte hulpvragen worden opgelost met voorliggende voorzieningen, specialistische jeugdhulp wordt alleen ingezet bij complexe en meervoudige problematiek. En daarmee wordt gekoerst op een bezuiniging van € 1000.000,- vanaf 2024 (in plaats van € 1.720.000,-)

6. Vaststelling startdocument RES 2.0

Het college besluit:

 1. Het startdocument RES 2.0 Groningen vast te stellen;
 2. Het startdocument ter kennisname te sturen naar de raad.

7. Vaststelling Ruimtelijk en Economisch perspectief voor de A7/N33 –regio

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. het Ruimtelijk en Economisch perspectief voor de A7/N33-regio vast te stellen

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.