Besluitenlijst collegevergadering 24 januari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2024

Akkoord

2. Voordracht twee leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)

Het college besluit: Bijgaand raadsvoorstel met beslispunten:

  1. De heer F. Vinke te benoemen als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) met als zittingstermijn 01-03-2024 tot 01-03-2028. 
  2. De heer A. Polak te benoemen als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) met als zittingstermijn 01-03-2024 tot 01-03-2028.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

3. Raadsvoorstel inzake Definitieve verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag voor ‘Camping Winschoterzijl’

Het college besluit: Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijze van ProRail en de verwerking daar van; 
  2. De definitieve VVGB te verlenen ten behoeve van de aanvraag voor camping Winschoterzijl

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Toelichting:
Ger Klein verlaat de vergadering tijdens bespreking van dit onderwerp in het college.
Dit in verband met integriteit.

4. College inzake analyse wet beëindiging gaswinning Groningenveld

Het college besluit:

  1. De analyse van de kopgroep voor kennisgeving aan te nemen 
  2. De analyse ter kennis brengen aan de raad