Besluitenlijst collegevergadering 24 mei 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 2022

Akkoord

2. Raadsvoorstel herziening grondexploitaties 2021

Het college besluit:

Op basis van bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen:

 1. de herziene exploitatie Hoogebrug II vast te stellen (Bijlage 1 Overzicht Grondexploitaties 2021);
 2. de herziene exploitatie Hoogebrug III vast te stellen (Bijlage 1 Overzicht Grondexploitaties 2021);
 3. de herziene exploitatie Eextahaven III vast te stellen (Bijlage 1 Overzicht Grondexploitaties 2021);
 4. de boekwaarden van de niet in exploitatie zijnde gronden vast te stellen (Bijlage 1 Overzicht Grondexploitaties 2021);
 5. de mutaties van de voorzieningen te verwerken in de jaarrekening 2021.

3. Proef aanpassing openingstijden 't Rond

Het college besluit:

 1. Een proef uit te voeren voor de periode tot 1 november 2022 en in deze periode openingstijden van parkeergarage ’t Rond te hanteren van 6.00 uur tot 18.00 uur.
 2. Aan het eind van 2022 de openingstijden te evalueren en de openingstijden al dan niet gewijzigd vast te stellen.
  Betrokken partijen via bijgevoegde conceptbrieven te informeren.

4. Verlenging contracten Ommelander Samenwerkingsmodel

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorleggen van een verlenging van de bestaande uitvoerdersovereenkomsten aan de aanbieders Wmo Begeleiding (Zorg in Natura) voor de duur van 1 maand, tenzij er vóór de uiterste verlengingsdatum van 1 juni 2022 een formele beëindigingsgrond bestaat om deze overeenkomsten niet te verlengen;
 2. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met de gemeente Oldambt als penvoerder voor contract- en leveranciersmanagement per 1 juni 2022 voor de duur van 1 maand.

5. Blijhamsterstraat

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de kosten voor het slopen van Blijhamsterstraat 5/5a te Winschoten.
 2. Een bestemmingsplan op te stellen voor de locatie Blijhamsterstraat 5/5a te Winschoten, de kavel te taxeren en de kosten daartoe te dekken uit ‘overige gronden’.
 3. Daartoe het stedenbouwkundig kader voor herontwikkeling vast te stellen.
 4. Na vaststelling van het bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan de locatie in reguliere verkoop te brengen.
 5. De opbrengst van de verkoop te boeken op de post ‘overige gronden’.
 6. De locatie tijdelijk in te richten conform bijgevoegde schets.
 7. De gemeenteraad, omwonenden, SOW en Bond Heemschut via bijgevoegde conceptbrieven te informeren.