Besluitenlijst collegevergadering 25 januari 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 18 januari 2022

Conform

2. Definitief besluit aanwijzing gemeentelijke monumenten boerderij aan de Hoofdweg 2, Nieuw-Beerta en kapschuur aan de Langeweg 2, Nieuwolda

Het college besluit:

 1. De boerderij aan de Hoofdweg 2 te Nieuw-Beerta, kadastraal bekend gemeente Beerta, Sectie L, Nr. 888, aan te wijzen als gemeentelijk monument;
 2. De historische kapschuur naast de rijksmonumentale boerderij aan de Langeweg 2 te Nieuwolda, kadastraal bekend gemeente Nieuwolda, Sectie K, Nr. 945, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

3. Wijziging van Tarieventabel 2022 behorende bij de Legesverordening Oldambt 2022

Het college besluit:

 1. Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 van de “Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt 2022” besluit het college het tarief van artikel 1.3.15 Tarieventabel Leges 2022 te wijzigen van €39,30 naar €41,50. Het onderdeel komt dan als volgt te luiden:
  1.3.15 Het tarief voor een gezondheidsverklaring dat wordt vastgesteld door het CBR onder goedkeuring van onze minister, bedraagt € 41,50.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van het collegebesluit.

4. Het vaststellen van het voorontwerp bestemmingsplan 'Blijhamsterweg 8 Winschoten

Het college besluit:

 1. Het voorontwerp bestemmingsplan 'Blijhamsterweg 8 Winschoten' vast te stellen;
 2. Het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter visie te leggen voor inspraak en voor advies voor te leggen aan de wettelijke overlegpartners.

5. Transitievisie Warmte (TVW): Oldambt Verwarmt (2021)

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De Transitievisie Warmte: Oldambt Verwarmt (2021) vast te stellen,
 2. In 2022 te starten met het ontwikkelen van een wijk-warmte-aanpak in de wijken die in de Transitievisie Warmte: Oldambt Verwarmt (2021) worden aangewezen.
 3. In 2022 de mogelijkheid voor een warmtenet in Winschoten Zuid, Centrum of de Zeeheldenbuurt verder te onderzoeken.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Vaststellen 1ste wijziging belastingverordeningen 2022

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Vast te stellen 1ste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Oldambt 2022.
 2. Vast te stellen 1ste wijziging Verordening roerende woon- en bedrijfsruimten Oldambt 2022.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Verlenging concessie laadpalen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met een verlenging van één jaar van de samenwerkingsovereenkomst openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur Groningen Drenthe.
 2. De burgemeester de instemmingsbrief betreffende verlenging te laten tekenen.
 3. In principe akkoord te gaan met eveneens 1 jaar verlenging vande exploitatietermijn (tot 1 juni 2030).
 4. Eén jaar langer de kosten ( € 1.540,88) als bijdrage aan het gezamenlijke contractmanagement te betalen waarvoor dekking is in het budget ‘klimaatbeleid’.