Besluitenlijst collegevergadering 26 maart 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 19 maart 2024

Akkoord

2. Beleidsregel artikel 2:80 Apv

De burgemeester besluit: 

 1. De Beleidsregel ‘Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Oldambt 2024’, vast te stellen.
 2. De Beleidsregel volgens de daarvoor geldende procedure bekend te maken.

3. Jaarlijkse vragenlijst Onderwijsinspectie LEA en VVE

Het college besluit: 

 1. De jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 vast te stellen. 
 2. Deze jaarverantwoording uiterlijk op 1 april 2024 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs. 
 3. De jaarverantwoording met bijgaande raadsbrief ter kennisname aan de leden van de raad toe te sturen.

4. Ondersteuningsteam voor- en vroegschoolse educatie

Het college besluit: 

 1. In 2024 een financiële bijdrage te doen aan het ondersteuningsteam VVE (voor- en vroegschoolse educatie) in Oldambt. 
 2. Een bijdrage van in totaal € 7.500,- te dekken ten laste van de beschikbare Onderwijsachterstandenbeleid (OAB-) middelen.

5. Verdeelsleutel Nationaal Programma Onderwijs

Het college besluit: 

 1. Het resterende bedrag van € 230.000,- van het Nationaal Programma Onderwijs te verdelen over alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Oldambt. 
 2. Alle scholen de mogelijkheid te geven om voor 1 mei 2024 een eenmalige subsidie aanvraag in te dienen om activiteiten te organiseren om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken.
 3. Dat deze aanvragen voor toekenning dienen te voldoen aan de verdeelsleutel zoals beschreven in dit collegevoorstel en aan de doeleinden van het Nationaal Programma Onderwijs gemeente Oldambt die in de kadernota zijn vastgesteld. 
 4. Dat deze subsidie conform de geldende Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt dient te worden verantwoord.

6. Startnotitie Lokale inclusie agenda Oldambt

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De “Startnotitie Lokale inclusie agenda Oldambt” vast te stellen.
 2. Het benodigde budget ad € 50.000,- te financieren uit de reserve doorgeschoven projecten.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

7. Mobiliteitsplan Oldambt en Uitvoeringsprogramma mobiliteit centrum Winschoten

Het college besluit: 

 1. Akkoord te gaan met de ontwikkeling van een nieuw Mobiliteitsplan Oldambt en Uitvoeringsprogramma mobiliteit centrum Winschoten; 
 2. Af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid en de opdracht voor een bedrag van € 104.800,-- (excl. btw) één op één te gunnen aan adviesbureau Goudappel; 
 3. De kosten van de opdracht voor € 30.000,- te dekken uit het budget voor ‘verkeersveiligheid’ en voor € 74.800,- uit het programmabudget centrumontwikkeling.

8. Collegevoorstel Verbeterplan Wet Politiegegevens

Het college besluit: 

 1. Het Wet Politiegegevens Verbeterplan vast te stellen;
 2. Het Wet Politiegegevens Verbeterplan te doen uitvoeren.