Besluitenlijst collegevergadering 27 april 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2022

Conform

2. ENSIA 2021 - Collegeverklaring

Het college besluit:

  1. De collegeverklaring ENSIA 2021 gemeente Oldambt en de verantwoordingsrapportages BAG/BGT/BRO vast te stellen en de raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

3. Tweede ronde energietegemoetkoming minima

Het college besluit:

  1. De “Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Oldambt 2022” vast te stellen.
  2. De eerder vastgestelde “Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand eenmalige energietoeslag gemeente Oldambt 2022” in te trekken.

4. Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en Jaarstukken 2021 Publiek Vervoer

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. De Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op deze ontwerp meerjarenbegroting.
  2. De Jaarstukken 2021 ter kennisgeving aan te nemen.
  3. En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.