Besluitenlijst collegevergadering 27 februari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2024

Akkoord

2. Collegevoorstel Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateursport (SPUK NEAS)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verdeling van de middelen die ontvangen zijn uit de Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateursport (SPUK NEAS);
  2. De zeven sportverenigingen daarvan per brief op de hoogte te brengen.

3. Vaststellen Facetbestemmingsplan Maatschappelijke voorzieningen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan Maatschappelijke voorzieningen' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.24BP0002-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart
  2. De bijbehorende zienswijzennota vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan Maatschappelijke voorzieningen'

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Vaststellen Wijzigingsplan Buitengebied, Winschoten, Zuiderveen 33a

Het college besluit:

  1. Het wijzigingsplan‘Buitengebied, Winschoten Zuiderveen 33a’ gewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.01BP0001W12-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart;
  2. De als bijlage bij dit voorstel opgenomen reactienota naar aanleiding van de ingediende zienswijze vast te stellen.