Besluitenlijst collegevergadering 27 juni 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2022

Conform

2. Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Het college besluit:

 1. De jaarverantwoording kinderopvang gemeente Oldambt 2021 vast te stellen.
 2. Deze jaarverantwoording uiterlijk op 1 juli 2022 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.
 3. De jaarverantwoording met bijgaande raadsbrief ter kennisname aan de leden van de raad toe te sturen.

3. Doorgang naast Schönfeldplein

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. Doorgang/steeg (verbinding tussen Burgemeester Schönfeldplein en Marktplein te Winschoten) naast Schönfeldplein 3 kadastraal bekend gemeente Winschoten H1102 en een gedeelte van H1103 te onttrekken aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 en artikel 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Instellen van de Erepenning Oldambt

Het college besluit:

 1. Tot het instellen van de Erepenning van de gemeente Oldambt;
 2. Tot het laten vervaardigen van drie exemplaren van deze gemeentelijke Erepenning;
 3. Tot het laten vervaardigen van een Oorkonde behorende bij de Erepenning Oldambt.

5. Samen Doen Humanitas

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel om Humanitas eenmalig € 4.800,- uit te keren voor de uitvoer van het project Samen Doen. Dit in het kader van eenzaamheidsbestrijding.

6. Vaststellen regeling snel internet particuliere woningen Oost-Groningen

Het college besluit:

 1. De nadere regels op basis van de Algemene subsidieverordening Oldambt “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen”, vast te stellen;
 2. In te stemmen met mandatering aan de programmamanager RWLP met toestemming voor onder mandatering voor het behandelen en beoordelen van aanvragen m.b.t. deze regeling.

7. Definitieve overeenkomst en tarieven Wmo begeleiding en voorlopige gunning

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de definitieve overeenkomst voor Wmo begeleiding en de daarbij behorende reële tarieven;
 2. Kennis te nemen van de (voorlopige) gunning aan de partijen zoals genoemd in bijlage 3 onder voorbehoud dat de verificatie tot een positief resultaat leidt.