Besluitenlijst collegevergadering 28 mei 2024

1.  Besluitenlijst van de vergadering van 21 mei 2024

Akkoord

2. Beleidskader Onderwijskansen gemeente Oldambt 2024-2026

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 
1.    Het beleidskader Onderwijskansen gemeente Oldambt 2024-2026 vast te stellen. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Ontwerpbegroting 2025, jaarrekening & verslag 2023, eerste begrotingswijziging 2024 van de GR PG&Z

Het college besluit: 
A. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2023 van PG&Z; 
2.    Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van PG&Z; 
3.    Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van PG&Z. Deze zienswijze als volgt te formuleren: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, PG&Z te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan PG&Z en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

B.    De financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 (bestaande uit CAO- en inflatiecorrecties) te verwerken in onze 2e BBR 2024 en begroting 2025.

4. Concept jaarrekening 2023, gewijzigde begroting 2024 en concept-begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Afeer

Het college besluit: 
A .Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023 van Afeer; 
2.    Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2024 van Afeer; 
3.    Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van Afeer; 
4.    Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2024 van Afeer; 
5.    Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2025 van Afeer. Deze zienswijze als volgt te formuleren: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, Afeer te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Afeer en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB.
6.    Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van Afeer in kennis te stellen van de betreffende besluiten en zienswijzen van de raad. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

B.    De financiële consequenties te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2025 en de daarbij behorende meerjarenraming 2026, 2027 en 2028.

5. Raadsvoorstel inzake Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2024-2027

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

1.    Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2024-2027 vast te stellen; 
2.    Binnen bestaande budgetten op sport uitvoering te geven aan het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2024-2027. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Uitvoering voorschoolse educatie per 1 januari 2025

Het college besluit: 
Onder voorbehoud van vaststelling van het onderwijskansenbeleid door de gemeenteraad op 3 juli 2024, 
1.    De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Oldambt 2025 vast te stellen, deze in te laten gaan de dag na publicatie. 
2.    Het bijbehorende kwaliteitskader VVE vast te stellen. 
3.    De subsidieregeling peuteropvang 2023 in te trekken.
4.    Jaarlijks opnieuw een aantal kostprijzen vast te stellen. Dit betreft de kostprijs VVE, het bedrag voor de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker en het beschikbare subsidiebedrag voor VVE Thuis en de kleine kernenregeling.

7. Concept jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

1.    Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023; 
2.    Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024; 
3.    Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 conform het als bijlage 1 opgenomen voorstel. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

8. Programma cultuur 2024 - 2030

Het college besluit: 
A. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Akkoord te gaan met GEWOON DOEN! programma cultuur Oldambt 2024 - 2030. 
2.    Over de omvang van de extra middelen voor cultuur te besluiten bij het vaststellen van de begroting 2025. 
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

B. In te stemmen met bijgaand persbericht

9. Collegevoorstel Voorkeursrecht Scheemderhoogte

Het college besluit (op 16 mei en bekrachtigd tijdens de vergadering op 21 mei):

1.    Op basis van artikel 9.1 lid 2 van de Omgevingswet op de percelen kadastraal bekend als gemeente Scheemda sectie M, nummer 1043 en 1045 gelegen tussen de A7 en Provinciale weg, ten oosten van de rioolwaterzuivering Scheemda, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en perceellijst, een voorkeursrecht te vestigen waarop de bepalingen van afdeling 9.2 van de Omgevingswet van toepassing zijn;
2.    Gezien de vertrouwelijke aard, de vereiste spoed en het beoogde doel de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten;
3.    Het collegebesluit voor een ieder ter inzage te leggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in het Gemeenteblad en de betrokken eigenaar bij aangetekende brief in kennis te tellen van de (betekenis van de) aanwijzing een en ander conform het bepaalde in artikel 16.32b van de Omgevingswet;
4.    De eigenaar van de percelen bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 
5.    Uit te spreken dat aan deze gronden de functie bedrijventerrein wordt toegekend en vast te stellen dat het huidige (agrarische) gebruik daarmee strijdig is;
6.    Het voornemen uit te spreken de raad binnen 3 jaar na het onder 3 genoemde raadsbesluit voor te stellen om een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een wijziging van het Omgevingsplan. 
7.    Het besluit binnen vier dagen na bekendmaking ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers een en ander op grond van artikel 16.82a van de Omgevingswet;
8.    Te bepalen dat het besluit niet eerder openbaar is dan na de publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad op 21 mei;
9.    Bij de bekendmaking aan te geven dat het voorkeursrecht conform artikel 9.4 lid 3 Omgevingswet 3 maanden na inwerkingtreding vervalt of zoveel eerder als een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9.1 lid 1 Omgevingswet ingaat.