Besluitenlijst collegevergadering 30 augustus 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 23 augustus 2022

Conform

2. Ambitiedocument centrumplan Oldambt: college- en raadsvoorstel

Het college besluit:

1. Bijgaand raadsvoorstel met de volgende beslispunten ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad:

 • Het Ambitiedocument Centrum Oldambt vast te stellen als ontwikkelrichting voor het centrum voor de komende tien jaar;
 • Kennis te nemen van de participatieverantwoording;
 • Het college opdracht te geven de projecten uit het ambitiedocument stapsgewijs en in onderlinge samenhang verder uit te werken, te beginnen met de projecten uit de eerste stap;
 • Het college opdracht te geven een integrale aanpak voor de financiering voor de projecten uit de eerste stap op te stellen en aan de raad voor te leggen; en
 • Voor de voorbereiding van de projecten uit de 1e fase van het Ambitiedocument (periode tot begin 2024) een budget van € 500.000 beschikbaar te stellen. Deze kosten kunnen incidenteel worden gedekt uit de reserve cofinanciering investeringen.

2. Na vaststelling van het Ambitiedocument Centrum Oldambt door de Raad een voorbereidingsprogramma voor fase 1 van het ambitiedocument te starten (looptijd tot begin 2024), zoals aangegeven in dit voorstel.

3. Bezuinigingstaakstelling sportvoorzieningen 2023

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. voor één van de zes scenario’s te kiezen, waarbij college op basis van analyse voorstelt te kiezen voor scenario 5: sluiting van sporthallen en zwembad De Hardenberg per 1 januari 2023
 2. De boekwaarden van zwembad De Hardenberg bij sluiting per 1 januari 2023 ad 1.050.000 euro en van  sporthal De Hardenberg per januari 2022 ad 780.000 euro af te boeken ten laste van de algemene reserve. De eventueel latere opbrengsten van verkoop van deze gebouwen weer laten terugvloeien in de algemene reserve.
 3. De frictiekosten bij sluiting van zwembad De Hardenberg en de sporthal De Hardenberg ter grootte van  382.5000 euro te dekken uit de algemene reserve.
 4. Een haalbaarheidsstudie te doen naar het realiseren van een nieuw overdekt zwembad in combinatie met een sporthal als basis voor een Omni-sportaccommodatie.
 5. Een krediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitwerken van het geboden perspectief. Het bedrag kan worden gedekt door een incidentele onttrekking van € 200.000 aan de reserve cofinanciering investeringen.

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Update Lokaal Programma NPG Oldambt

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 1. De update van het lokaal programma NPG Oldambt vast te stellen en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Verzoek STAP aanpassing looptijd

Het college besluit (12-7):

 1. De looptijd van STAP te verkorten met de duur van één jaar.