Besluitenlijst collegevergadering 31 mei 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2022

Conform

2. Regionale brief over vertraging stikstoffabriek

Het college besluit:

 1. De regionale conceptbrief betreffende de vertraging van de stikstoffabriek vast te stellen.
 2. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te mandateren de regionale brief betreffende de vertraging van de stikstoffabriek ook namens de gemeente Oldambt te ondertekenen.
 3. de regionale brief betreffende de vertraging van de stikstoffabriek ter kennisname aan de raad te sturen.

3. College en raadsvoorstel investeringen 2022

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. Een economisch krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de reconstructie van wegen als gevolg van droogteschade en de structurele kapitaallast van € 2.040 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
 2. Een economisch krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor de 2e fase vervanging bewegwijzering en de structurele kapitaallast van € 34.750 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
 3. Een economisch krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de toegankelijkheid paden begraafplaatsen en de structurele kapitaallast van € 5.280 te dekken uit de 'stelpost lasten investeringsfonds'.
 4. Een structureel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor buurtsportcoaches.
 5. Een structureel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 'stelpost lasten investeringsfonds' voor het uitvoeren van Werk-Leer-Woontrajecten.

4. 1e BBR 2022

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De 1e BBR 2022 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen.
 2. Het positief resultaat van de 1e BBR 2022 ad. € 116.391 te storten in de Algemene reserve.
 3. De begroting 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves.
 4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De jaarrekening 2021 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves.
 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO.
 3. In te stemmen met het resultaat na de 2e BBR ad. € 14.010.712 positief.
 4. Een bedrag ad. € 3.978.162 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten in verband met nog niet afgeronde werkzaamheden.
 5. Een bedrag van € 7.083.000 toe te voegen aan de reserve
 6. Het resterende positieve saldo 2021 van de jaarrekening ad € 2.949.550 te storten in de Algemene Reserve.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Jaarstukken PG&Z 2021 - Ontwerpbegroting PG&Z 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 PGZ
 2. Geen zienswijze in te dienen op van de ontwerpbegroting GR PGZ 2023.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad