Besluitenlijst collegevergadering 4 juni 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2024

Akkoord

2. Beëindiging programma Omgevingswet

Het college besluit: 
1.    het in 2016 ingestelde programma Omgevingswet te beëindigen.

3. Fluctuatieschema Publiek Vervoer

Het college besluit: 
1.    In te stemmen met het als bijlage bijgevoegde, iets aangepaste nieuwe fluctuatieschema, ingaande per 1 juli 2024 met een looptijd tot 31 juli 2026. 
2.    Onze vervoerder (Connexxion) en PV hierover formeel te informeren.

4. Raadsbrief kwartaalrapportage Afeer Q1 2024

Het college besluit: 
1.    De raad via bijgevoegd raadsbrief kennis te laten nemen van de kwartaalrapportages Q1 2024 Afeer

5. Opleggen voorkeursrecht op de kadastrale percelen Scheemda sectie M 1043 en 1045

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Op grond van artikel 9.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet op de percelen kadastraal bekend als gemeente Scheemda sectie M, nummer 1043 en 1045 gelegen tussen de A7 en Provinciale weg, ten oosten van de rioolwaterzuivering Scheemda, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en perceellijst, een voorkeursrecht te vestigen; 
2.    Gezien de vertrouwelijke aard, de vereiste spoed en het beoogde doel de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten; 
3.    Het raadsbesluit voor een ieder ter inzage te leggen; deze ter inzagelegging bekend te maken in het Gemeenteblad; 
4.    De eigenaar van de percelen bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 
5.    Uit te spreken dat aan deze gronden de functie bedrijventerrein wordt toegekend en vast te stellen dat het huidige (agrarische) gebruik daarmee strijdig is; 
6.    Het voornemen uit te spreken binnen drie jaar na het onder 1 genoemde raadsbesluit een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een wijziging van het omgevingsplan; 
7.    Het besluit binnen vier dagen na bekendmaking van het raadsbesluit ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers conform artikel 16.82a van de Omgevingswet; 
8.    De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van de eigenaar van de percelen) over te dragen aan het college, met inachtneming van de voorschriften van de Omgevingswet.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Publiek vervoer, GR wijziging en begroting/jaarrekening

Het college besluit: 
A. Bijgevoegd raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). 
2.    Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028: “Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, Publiek vervoer te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren aan de organisatie Publiek vervoer" 
3.    Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2025 van de GR Publiek vervoer. 
4.    Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe aan te gaan zoals beschreven in bijlage 11.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

B. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe aan te gaan en te ondertekenen, ná toestemming van de gemeenteraad voor het aangaan van die Gemeenschappelijke Regeling.

C. Burgemeester verleent een volmacht aan wethouder Ger Klein tot ondertekening van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe..

7. Kadernota 2025 - 2028

Het college besluit: 
A. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Het college opdracht te geven om bijgaande kadernota plus de uitkomsten van de algemene beschouwingen als leidraad te gebruiken bij het opstellen van de beleidsbegroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenraming. 
2.    In te stemmen met de voorstellen zoals genoemd in paragraaf 3.3 en deze te verwerken in de op te stellen begroting 2025.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

B. In te stemmen met bijgaand persbericht

8. Reactie colleges op brieven Regioberaad op rol Raden en Staten bij Nij Begun

Het college besluit: 
1.    De raadsbrief met de reactie op de brief van het Regioberaad inzake rol raden en Staten bij de uitwerking van Nij Begun vast te stellen

9. Collegevoorstel Nij Begun - doelen Sociale Agenda

Het college besluit: 
1.    In te stemmen met de doelen voor de sociale agenda als kader voor de verdere uitwerking van de sociale agenda. 
2.    In te stemmen met de brief aan de raad over de doelen voor de sociale agenda waarmee de raad in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven voor het zomerreces.

10. Incidentele subsidie voor het 200e jubileum stadsrechten Winschoten

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    Op basis van de subsidieaanvraag van Stichting Facilities een incidentele subsidie ter hoogte van € 130.750 te verlenen ten behoeve van de programmering van de viering van het 200-jarig bestaan van de stad Winschoten. 
2.    Deze middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat 2024.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

11. 1e Besluitvormende Bestuursrapportage 2024

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

1.    De 1e BBR 2024 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
2.    Het positief resultaat 2024 van de 1e BBR ad. € 628.180 te storten in de Algemene reserve. 
3.    De begroting 2024 conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de investeringskredieten en bestemmingsreserves. 
4.    Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

12. Jaarrekening en jaarverslag 2023

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
1.    De jaarrekening 2023 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves. 
2.    Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO.
3.    In te stemmen met het resultaat van € 15.753.225 positief. 
4.    Een bedrag van € 6.096.782 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten. 
5.    Een bedrag van € 278.000 toe te voegen aan de reserve wegen.
6.    I.v.m. gewijzigde regelgeving reserves de volgende bedragen storten in: 
•    Algemene reserve € 347.525
•    Reserve Uit te voeren projecten € 12.100 • Bestemmingsreserve cofinanciering investeringen € 939.936
•    Bestemmingsreserve verduurzaming € 739.023
•    Bestemmingsreserve Regiodeal € 7.204.991
•    Reserve Dekking kapitaal lasten investeringen € 61.518 • Bestemmingsreserve aardgasvrije wijken € 11.397
•    Reserve sanering Meidoornlaan € 3.538
•    Reserve dekking deelnemingen Energie coöperaties € 4.439 
7.    I.v.m. gewijzigde regelgeving reserves de volgende bedragen onttrekken aan: • Algemene reserve € 139.910 • Reserve Uit te voeren projecten € 67.276 • Reserve Vluchtelingen €1.148.079
8.    Een bedrag van € 775.000 te storten in de reserve Regiodeal 2.0
9.    Het resterende positieve saldo 2023 van de jaarrekening ad € 634.241 te storten in de Algemene Reserve.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

13. Masterplan Oost Groningen

Het college besluit (28-5): 
1.    In te stemmen met het concept Masterplan Oost-Groningen als kader voor het gezamenlijk organiseren van de strategische opgaven in Oost-Groningen;
2.    Het concept Masterplan Oost-Groningen achtereenvolgens informatief (20 juni), opiniërend (september) en besluitvormend (oktober) voor te leggen aan de gemeenteraden; 
3.    Het concept Masterplan Oost-Groningen, onder voorbehoud van besluitvorming door de vijf gemeenteraden, ter kennisname aan te bieden aan de bestuurstafel Nij Begun; 
4.    Stakeholders nog voor het zomerreces 2024 te informeren over de inhoud van het Masterplan Oost-Groningen en hen uit te nodigen actief mee te denken over de uitvoering hiervan.

14. Akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Groningen, gemeente Oldambt en De Staat inzake no-regret maatregelen Blauweroos

Het college besluit (28-5): 
1.    Akkoord te gaan met bijgaande overeenkomst en namens het college burgemeester Cora-Yfke Sikkema de overeenkomst te laten ondertekenen.