Besluitenlijst collegevergadering 5 juli 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2022

Conform

2. Verlengen overeenkomst beheer- en onderhoud openbare verlichting

Het college besluit:

 1. Het contract met Spie voor het beheer en onderhoud niet te verlengen;
 2. Een krediet van € 157.000,- beschikbaar te stellen voor het overnemen van de restant investering in Saled lampen voorvloeiende uit de overeenkomst;
 3. De netto investeringslasten van het krediet “Saled lampen” ad € 28.000,- per jaar te dekken uit het begrotingsproduct ‘Openbare verlichting - Onderhoud /aanschaf materialen’.

3. Advies werkwijze Didam- arrest

Het college besluit:

 1. De voorliggende werkwijze en afwegingscriteria vast te stellen ten aanzien van verkoop, verhuur en het in erfpacht/opstal uitgeven van gemeentelijk vastgoed;
 2. Een inventarisatielijst te publiceren met transacties van de laatste 5 jaren;
 3. De bijgevoegde conceptpublicatie vast te stellen.

4. Regionaal Woningmarktonderzoek

Het college besluit:

 1. Het rapport ‘Woningmarktonderzoek Oost-Groningen 2021-2031, het adviesrapport ‘Naar sterk woon- en voorraadbeleid voor OostGroningen’ en de gemeentelijke rapportage van Oldambt ter kennisgeving aan te nemen;
 2. De uitkomsten uit het woningmarktonderzoek en de door de Stec Groep uitgebrachte adviezen gebruiken als input voor de actualisatie van het regionaal prestatiekader en het gemeentelijk woonbeleid;
 3. De bij punt 1 en 2 genoemde rapporten gebruiken als onderlegger voor de Provinciale Prestatieafspraken Woningbouw per 1 oktober 2022. Hierbij wordt de hoge prognose qua huishoudensontwikkeling als uitgangspunt genomen.

5. Aanwijzing collectieve festiviteiten

Het college besluit:

Om de volgende data collectieve festiviteiten voor de gemeente Oldambt vast te stellen:

 • 15 en 16 juli 2022 (Nacht van Winschoten / Zomerspektakel op vrijdag en zaterdag)
 • 7 november 2022 (Allerheiligenmarkt)
 • 31 december 2022 (Oudejaarsavond)

6. SPUK energiearmoede

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde twee sporen voor eigenaren en huurders;
 2. Opdracht te geven tot het verder uitwerken van een aanpak;
 3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.